TRIFOUR

TRIFOUR


TRIFOUR är en klinisk fas Ib/II-studie med syfte att utvärdera nadunolimab (CAN04) i kombination med carboplatin och gemcitabin för behandling av trippelnegativ bröstcancer (TNBC). TNBC är en form av bröstcancer som är aggressiv och svårbehandlad och som uttrycker högre nivåer av IL1RAP än andra typer av bröstcancer. TRIFOUR genomförs i Spanien i samarbete med spanska bröstcancerorganisationen, GEICAM, och kan inkludera upp till totalt 113 patienter.

Det primära målet i den initiala doseskaleringsfasen är att utvärdera säkerhet och tolerabilitet av CAN04 i kombination med denna cellgiftsregim. Doseskaleringsfasen avslutades i februari 2023 och totalt 15 patienter med metastaserande TNBC i första eller andra behandlingslinjen rekryterades. Kombinationen visade godtagbar säkerhet, och tidiga data baserade på 12 patienter behandlade tillräckligt länge för en första effektanalys visade även lovande responser jämfört med historiska kontrolldata.

Studien expanderar nu till en randomiserad fas II-del som kan komma att inkludera upp till ytterligare 98 patienter. I denna del kommer kombinationen av CAN04 med carboplatin och gemcitabin att jämföras mot en kontrollgrupp som enbart behandlas med cellgifter. En interimsanalys som inkluderar en futilitetsanalys planeras till Q4 2023. Data från studien planeras även att presenteras under H2 2023.

Läs mer om TRIFOUR på ClinicalTrials.gov (NCT05181462).


Shutterstock-TRIFOUR.jpg#asset:3054