Vetenskaplig bakgrund


Målstyrd antikroppsbehandling mot cancer och inflammation

Cantargia utvecklar målstyrda antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Cantargias behandling påverkar både tumörcellerna och immunförsvaret och den här typen av behandlingar, immunterapier, får en allt större plats i cancervården. Immunterapi är en ny typ av cancerbehandling tillsammans med de traditionella metoderna kirurgi, strålning och cellgifter. Forskningen på området är intensiv, och nya resultat presenteras kontinuerligt.

Vi har riktat in oss på två cancerformer med stora medicinska behov: icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Lungcancer är den cancerform som har högst dödlighet och icke-småcellig lungcancer är den vanligaste formen av lungcancer. Bukspottkörtelcancer har även den en dyster prognos, få patienter botas och forskningsframstegen är inte tillräckliga. Eftersom den molekyl, IL1RAP, som är målet för vår behandling finns i de flesta cancerformer är behandlingspotentialen betydande. Cantargia har visat att IL1RAP återfinns i bl.a. icke-småcellig lungcancer, bukspottkörtelscancer, bröstcancer, tarmcancer, levercancer, huvud och hals-cancer, matstrupscancer, malignt melanom och leukemi. IL1RAP är också ett intressant målprotein för behandling av många olika inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar.

Med målstyrda antikroppsbehandlingar ökar chanserna till att en effektiv behandling som ger färre biverkningar för patienterna. Målsättningen för oss är att utveckla ett nytt läkemedel som enskilt, eller i kombination med andra läkemedel, kan bli en viktig del av framtidens cancerbehandling.

Immunterapi med dubbel verkningsmekanism

Cantargias immunterapi är unik, eftersom den har en dubbel verkningsmekanism som angriper både cancercellerna direkt samtidigt som den motverkar så kallad tumörinflammation som är en av de viktigaste delarna i tumörsjukdomens utveckling.

Teknologiplattformen bygger på utveckling av antikroppar mot proteinet IL1RAP (interleukin-1 receptor accessory protein), som har en central roll i utvecklingen av cancer. Cantargias huvudkandidat – CAN04 (nadunolimab) – stimulerar kroppens mördarceller att hitta och döda tumörcellerna direkt, samtidigt som den blockerar de inflammatoriska signalvägar (interleukin-1-systemet) som tumören använder sig av för tillväxt och som försvarsstrategi.Autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar nästa utvecklingsområde

Cantargias forskning kring är applicerbar på flera sjukdomsområden. Autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar är också till stor del drivna av IL1RAP och interleukin-1-systemet. Cantargia befinner sig i preklinisk fas i utvecklingen av en ny antikropp mot IL1RAP med kandidatnamnet CAN10.Cantargias teknologiplattform (CANxx) bygger på utveckling av nya antikroppar mot proteinet IL1RAP. Detta protein har en central roll vid utvecklingen av flera svåra, livshotande sjukdomar och nya antikroppar med unika egenskaper avseende blockering av signaleringen från IL-1, IL-33 och IL-36 kan ha en användning vid behandling av olika sjukdomar. Huvudkandidaten – CAN04 – har designats för behandling av olika cancerformer, med ett initialt fokus på icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. I CAN10-projektet utvecklas en ny antikropp som bl.a. även har en stark effekt på IL-33 och IL-36 behandling för systemisk skleros och hjärtmuskelinflammation (myokardit). Plattformen CANxx ger oss framtida möjligheter att utveckla unika anti-IL1RAP antikroppar för behandling av andra indikationer.

CAN04:s verkningsmekanismer. Se den animerade filmen.

Potentialen i CAN04. Se den animerade filmen.