Kliniskt program

Vårt kliniska program

I den första studien i det kliniska programmet – CANFOUR – studeras vår huvudkandidat CAN04 vid icke-småcellig lungcancer (NSCLC) och bukspottkörtelcancer. CANFOUR är en s.k. fas I/IIa studie och består av två delar. Efter att ha studerat och utvärderat säkerhet och dosering i fas I, fokuserar vi nu i fas IIa närmare på effekterna av behandlingen på tumören liksom på biomarkörer. I fas IIa studeras CAN04 dels som enskilt läkemedel (monoterapi), dels i kombination med respektive standardbehandling för icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. I icke-småcellig lungcancer sker kombinationen med cellgifterna cisplatin och gemcitabin, medan för bukspottkörtelcancer kombineras CAN04 med gemcitabin och nab-paclitaxel.

abild0z.jpg#asset:522Om du är intresserad av att deltaga i en klinisk studie ber vi dig kontakta din behandlande läkare för rådgivning.