Kliniskt program

Vårt kliniska program

CAN04

Det kliniska programmet för vår huvudkandidat CAN04 fokuserar initialt på icke-småcellig lungcancer (NSCLC) och bukspottkörtelcancer. Den första kliniska studien - CANFOUR, som är en kombinerad fas I/ IIa-studie - består av två delar där säkerhet och dosering studerades i den inledande delen, med syftet att finna en lämplig dos att fortsätta med i den andra delen av studien där även tecken på effekter av behandlingen utvärderas utöver säkerheten. I fas IIa studeras CAN04 dels som enskilt läkemedel (monoterapi) i ett sent skede i patientens sjukdomsförlopp, dels som första linjens kombination med cellgifter som används för icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer.

Under 2020 planerar Cantargia starta en ny studie med CAN04. I den här studien kommer CAN04 kombineras med en s.k. checkpoint inhibitor, dvs den typ av immunterapi som etablerat sig som en del av standardbehandlingen inom t.ex. NSCLC, urinblåsecancer, huvud- och halscancer och malignt melanom. Alla dessa sjukdomar uttrycker IL1RAP, dvs måltavlan för CAN04. Det finns mycket forskning som tyder på att CAN04 och immunterapi kan ha synergieffekter. I den nya studien kommer patienter som behandlas med immunterapi och som slutat svara på den behandlingen få CAN04 som tillägg. Det ger Cantargia en möjlighet att se om sjukdomsutvecklingen kan hejdas, det kommer också ge mer säkerhetsdata samt effektsignaler på viktiga biomarkörer.


CAN10

I vårt CAN10-projekt, utvecklar vi en ny antikropp mot IL1RAP som är skräddarsydd för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. Det initiala fokuset ligger på två svåra sjukdomar, systemisk skleros, och hjärtmuskelinflammation (myokardit). Målsättningen är att kunna starta patientstudier i början på 2022.

abild0z.jpg#asset:522Om du är intresserad av att deltaga i en klinisk studie ber vi dig kontakta din behandlande läkare för rådgivning.