CANFOUR

CANFOUR


CANFOUR, den första kliniska studien för nadunolimab (CAN04), är en kombinerad fas I/IIa-studie. I initiala fasen av CANFOUR var syftet att studera säkerhet av CAN04 för att fastställa lämplig dos för den andra delen av studien där behandlingseffekt och säkerhet utvärderas.

I den pågående fas IIa-delen ligger fokus för närvarande på att utvärdera CAN04 kombinationsterapi med gemcitabin och nab-paclitaxel i bukspottkörtelcancer (PDAC), cisplatin och gemcitabin i icke-småcellig lungcancer (NSCLC), samt carboplatin och pemetrexed i icke-skivepitel NSCLC.

Läs mer om CANFOUR på ClinicalTrials.gov (NCT03267316).
Fas I: Doseskalering och säkerhetsutvärdering - Avslutad

  • Påbörjades efter sommaren 2017 och avslutades i slutet på 2018.
  • Genomfördes på fem kliniker i fyra europeiska länder.
  • Inkluderade 22 patienter med NSCLC, PDAC eller tjocktarmscancer.
  • Resultaten visade att CAN04 har en hög säkerhet och positiva effekter på biomarkörer kopplade till cancer observerades:
   • God säkerhetsprofil upp till 10 mg/kg
   • Minskning i biomarkörerna IL-6 och CRP
   • Stabil sjukdom i 43% av patienterna
  • Nedgången i IL-6 och CRP är viktig av två anledningar. Dels finns ett samband mellan dessa biomarkörer och snabb sjukdomsutveckling, dels är dessa klassiska inflammationsmarkörer och en minskning av dessa är därför en indikation på att CAN04 fungerar som tänkt.
  • Resultaten från fas I-delen publicerades i British Journal of Cancer i december 2021 och finns att hitta här.
Fas IIa: Utvärdering av terapeutisk effekt - Pågående

  • Påbörjades i början på 2019.
  • Genomförs på ungefär 20 kliniker i tio europeiska länder.
  • Fler än 100 patienter med NSCLC eller PDAC har hittills behandlats i den här fasen.
  • Utvärderar CAN04 i kombination med cellgifter i patienter med NSCLC (första linjens cellgifter: cisplatin och gemcitabin), icke-skivepitel NSCLC (första eller andra linjens cellgifter: carboplatin och pemetrexed) eller PDAC (första linjens cellgifter: gemcitabin och nab-paclitaxel).
  • Patientrekryteringen för PDAC avslutades Q3 2021 med 36 patienter i primärkohorten och 40 patienter i en expansionskohort. För NSCLC, hade 33 patienter behandlats i Q3 2021 och rekrytering av upp till ytterligare 40 patienter med icke-skivepitel NSCLC påbörjades Q1 2022.
Positiva interimsdata från fas IIa för kombinationsterapi i patienter med NSCLC - Presenterades på ASCO 2022

  • De 30 patienter som behandlades med CAN04 samt cisplatin och gemcitabin visade 53% ORR, vilket är betydligt högre jämfört med historiska data på 22-28% för enbart cellgifter [1].
  • PFS var 6,8 månader i median och OS var 13,7 månader i median, vilket var starkare jämfört med historiska data som visar PFS på 5,1 månader i median och OS på 10,3 månader i median [2].
  • Den starkaste effekten uppnåddes i de 16 patienter med icke-skivepitel NSCLC med 56% ORR och PFS på 7,3 månader i median. Effekten i denna subgrupp var mycket högre jämfört med enbart cellgifter som visat 19% ORR och PFS på 4,9 i månader i median [3].
  • En ännu högre ORR på 88% uppnåddes i de åtta icke-skivepitel NSCLC-patienter som tidigare behandlats med pembrolizumab.
  • Säkerheten av kombinationen var god och hanterbar:
   • Frekvensen av neutropeni och febril neutropeni var högre primärt under första cykeln jämfört med historiska data för enbart cellgifter [2].
   • Med profylaktisk G-CSF-behandling utvecklade enbart 33% av patienterna neutropeni av grad 3-4, vilket är i nivå för enbart cellgifter, jämfört med 71% utan profylaktisk G-CSF-behandling.


Summering av effektparametrar i NSCLC-patienter enligt RECIST1.1 utvärderat i april 2022.

Summering av tumörresponser i NSCLC-patienter enligt RECIST1.1 utvärderat i april 2022.
Positiva interimsdata från fas IIa för kombinationsterapi i patienter med PDAC - Presenterades på ASCO 2022

  • För de 73 utvärderade patienterna behandlade med CAN04 och gemcitabin och nab-paclitaxel var OS 12,7 månader i median, 1-årsöverlevnad 57% och iPFS 7,2 månader i median. Historiska data för enbart cellgifter uppvisar OS på 8,5 månader i median med 1-årsöverlevnad på 35% samt PFS på 5,5 månader i median [4].
  • iORR var 33%, sjukdomskontrollfrekvens 73%, responsvaraktighet 6,5 månader i median och patienterna behandlades 5,5 månader i median.
  • Säkerhetsprofilen för kombinationen med CAN04 påminner om den som förväntas för enbart cellgifter:
   • Förekomsten av neutropeni och febril neutropeni var högre primärt under första behandlingscykeln jämfört med vad som förväntas för enbart cellgifter.
   • Med profylaktisk G-CSF-behandling uppvisade enbart 14% av patienterna neutropeni av grad 3-4, jämfört med 78% utan profylaktisk G-CSF-behandling.
   • Förekomsten av neuropati av grad 3-4 var enbart 1%, jämfört med 17% som tidigare rapporterats för cellgifter [4].

Summering av tumörresponser i PDAC-patienter enligt iRECIST1.1 utvärderat i april 2022.


Förekomst av neutropeni av grad 3-4 i cykel 1 samt efter cykel 1 och effekten av profylaktisk G-CSF-behandling på neutropeni av grad 3-4 i PDAC-patienter utvärderat i april 2022.
Referenser

[1] Schiller et al, N Engl J Med 2002; 346:92–98

[2] Scagliotti et al, J Clin Oncol 2008; 26:3543–3551

[3] Gandhi et al, N Engl J Med 2018; 378:2078-2092

[4] von Hoff et al, N Engl J Med 2013; 369:1691-1703

Shutterstock-CANFOUR2.jpg#asset:3517