CANFOUR

Proof of concept

Öppen fas I/IIa studie för att undersöka säkerhet och tecken på effekt vid behandling med CAN04.Fas I – doseskalering med säkerhetsutvärdering

 • Initierades efter sommaren 2017 och avslutades under 2018.
 • Omfattade 22 patienter med icke småcellig lungcancer (NSCLC), bukspottkörtelcancer och kolorektalcancer.
 • Genomfördes på 5 kliniker i 4 länder i Europa.
 • Resultaten visar på att CAN04 har en mycket god säkerhet och uppvisade positiva effekter på biomarkörer som kan länkas till cancersjukdom.
  • God säkerhetsprofil upp till 10 mg/kg.
  • En nedgång i biomarkörerna IL-6 och CRP.
  • Stabil sjukdom i 43 procent av patienterna. Nedgången i biomarkörerna är mycket viktigt av två skäl. Dels finns ett samband mellan förhöjda nivåer av dessa markörer och snabb sjukdomsutveckling, dels är de klassiska markörer för inflammation och minskningen är ett tecken på att CAN04 fungerar som tänkt.

Fas IIa – Dosering med utvärdering av terapeutisk effekt

 • Initierades i början av 2019.
 • Förväntas omfatta ca 90 patienter med NSCLC eller bukspottkörtelcancer.
 • Genomförs på drygt 20 kliniker i ett 10-tal länder i Europa.
 • CAN04 utvärderas bland annat som kombinationsterapi med cellgifter i patienter med NSCLC eller bukspottkörtelcancer som inte tidigare behandlats med cellgifter.
 • Vid kombinationsterapi kombineras CAN04 med cisplatin och gemcitabin i NSCLC och med gemcitabin och nab-paclitaxel i bukspottkörtelcancer.
 • Positiva interimsdata presenterades i december 2019.
  • Resultaten visar att genom att addera CAN04 är responsfrekvensen högre än förväntat utifrån historiska data för både bukspottkörtelcancer och NSCLC där enbart dessa standardcellgifter använts, vilket är i linje med hypotesen att CAN04 kan vara synergistisk med cellgifter och motverka cellgiftsresistens.
  • Inga större biverkningar observerades förutom de som förväntas med cellgifter eller CAN04.
 • Utöver kombinationsterapi, studeras även monoterapi i patienter i ett sent skede av sjukdomarna för att ge mer information kring effekter på biomarkörer och säkerhet.
 • Förväntas vara färdigrekryterad Q3 2020 för bukspottkörtelcancer och Q4 2020 för NSCLC.


Läs mer på ClinicalTrials.gov (NCT03267316)shutterstock_529109200.jpg#asset:2546