CIRIFOUR

CIRIFOUR


Under 2020 påbörjade Cantargia en andra klinisk studie, fas Ib-studien CIRIFOUR, där nadunolimab (CAN04) kombineras med checkpoint-hämmaren Keytruda® (pembrolizumab), en immunterapi som är en etablerad standardbehandling för ett flertal cancerformer som utvärderas i studien: icke-småcellig lungcancer (NSCLC), blåscancer, huvud- och halscancer (HNSCC) och malignt melanom.

Det finns mycket forskning som tyder på att CAN04 och immunterapi kan ha synergieffekter. I CIRIFOUR fick patienter som slutat svara på behandling med immunterapi CAN04 som tillägg.

CIRIFOUR genomförs på tre kliniker i USA, med University of Pennsylvania som huvudcenter. Patientrekryteringen till studien har avslutats och totalt 16 patienter har behandlats. Det primära målet med denna studie är att utvärdera säkerhet av CAN04 i kombination med pembrolizumab och att fastställa en rekommenderad dos av CAN04 för denna kombination. Sekundära mål inkluderar utvärdering av klinisk aktivitet och biomarkörer. Preliminära resultat visar att kombinationen har en mycket god säkerhetsprofil. Interimseffektdata presenterades på ASCO 2022 och finns summerade här.

En sista avläsning från patienterna i CIRIFOUR är planerad till H2 2023.

Läs mer om CIRIFOUR på ClinicalTrials.gov (NCT04452214).


Shutterstock-CIRIFOUR.jpg#asset:2546