CAN04CLIN002

Säkerhet och tolerabilitet

  • Fas Ib studie där CAN04 studeras i kombination med den PD1-bindande antikroppen pembrolizumab (Keytruda®).
  • Studien godkänd av FDA och förberedande arbete pågår för att starta studien.
  • Fyra olika cancerformer som överuttrycker IL1RAP kommer undersökas; NSCLC, huvud- och halscancer, urinblåsecancer samt malignt melanom.
  • Patienterna ska tidigare ha behandlats med och svarat på s.k. immune checkpoint-terapi
  • Studien kommer genomföras på tre amerikanska sjukhus med University of Pennsylvania som huvudcenter.
  • Behandling av upp till 18 patienter planeras och det primära målet med studien rör säkerhet. Andra nyckelmål rör biomarkörer och tumörmätningar.
  • Första patienten planeras att starta behandling under Q3 2020


Läs mer på ClinicalTrials.gov (NCT04452214)

shutterstock_1672559620_2.jpg#asset:2549