Om Cantargia

Terapi med stor potential för behandlingar av svåra sjukdomar 

Cantargia specialiserar sig på antikroppsbaserad cancerterapi. Den patenterade antikroppsbehandlingen - CAN04 - är dubbelverkande och bekämpar cancer både genom aktivering av immunförsvaret och genom blockering av signaler som driver tumörtillväxt. Behandlingen uppvisar stor potential att bli en viktig del inom modern immunonkologi.


Potential för flera cancersjukdomar

Cantargia utvecklar antikroppsbaserade behandlingar riktade mot målmolekylen IL1RAP som har potential att användas för ett flertal olika cancersjukdomar. Under den initiala utvecklingen har Cantargia valt att fokusera på icke småcellig lungcancer (NSCLC) och bukspottkörtelcancer. En produktkandidat, CAN04, har valts ut och den kliniska utvärderingen har påbörjats under 2017. Målsättningen är att utveckla ett nytt läkemedel som kan bli en viktig del av framtidens cancerbehandling.

Vår produktkandidat CAN04

CAN04 är designad för att blockera cancercellens signalering via interleukin-1- systemet, vilket bland annat kan begränsa den inflammation tumören använder sig av för tillväxt och som försvarsstrategi. CAN04 är dessutom utformad för att stimulera kroppens immunförsvar att eliminera cancercellerna.

Projekt CANxx

Cantargia har inlett utvecklingen av en ny antikropp mot IL1RAP som man även avser patentsöka. Den nya antikroppen designas för behandling av autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar. Målsättningen är att välja en produktkandidat under 2019.

Bakgrund

Cantargia AB bildades 2009/2010 för att vidareutveckla en upptäckt av Professor Thoas Fioretos och Dr Marcus Järås från Lunds universitet. Deras forskning visade att leukemistamceller uttrycker ett protein på cellytan som heter IL1RAP, vilket inte uttrycks i lika stor omfattning på normala stamceller. Cantargias fortsatta forskning har visat att IL1RAP dessutom uttrycks i solida tumörer från flera olika cancerformer.

IL1RAP spelar en central roll i cancercellernas förmåga att skapa en fördelaktig miljö för tillväxt och spridning och har potential att användas som mål för behandling av ett flertal olika cancerformer, men även för behandling av autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar.

Cantargias-plattform-SV.png#asset:483

Cantargias plattform bygger på utveckling av  antikroppar mot IL1RAP designade att behandla svåra, livshotande sjukdomar. 

Den första produktkandidaten CAN04 har designats för behandling av olika cancerformer. Fokus idag ligger på behandling av icke småcellig lungcaner och bukspottkörtelcancer. Plattformen kommer att vidareutvecklas genom nya anti-kroppar designade för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Om du har du frågor eller funderingar så tveka inte att kontakta oss!

Kontakta oss