CESTAFOUR

CESTAFOUR


CESTAFOUR är en klinisk fas I/II-studie där nadunolimab (CAN04) utvärderas i kombination med cellgifter för behandling av tre typer av solida cancerformer: gallgångscancer i kombination med första linjens cisplatin och gemcitabin, tjocktarmscancer i kombination med tredje linjens FOLFOX, samt icke-småcellig lungcancer (NSCLC) i kombination med andra eller tredje linjens docetaxel.

Det primära målet i doseskaleringsfasen av studien är att utvärdera säkerheten av CAN04 i kombination med var och en av de tre cellgiftsregimerna. Sekundära mål inkluderar effekt på biomarkörer och antitumöraktivitet.

Rekryteringen till CESTAFOUR avslutades i oktober 2022 och studien kommer inte att gå vidare in i expansionsfasen. Totalt 36 patienter är inkluderade i de tre behandlingsarmarna; nadunolimab kombinerat med cisplatin och gemcitabin (14 patienter, varav 8 med gallgångscancer), FOLFOX (14 patienter, varav 5 med tjocktarmscancer) och docetaxel (8 patienter, samtliga med NSCLC). Preliminära resultat visar godtagbar säkerhet för kombinationerna. En intressant tidig observation är att två av de fyra NSCLC-patienter som fått kombinationen med cisplatin och gemcitabin visar en partiell respons.

Mer mogna säkerhets- och effektdata från CESTAFOUR kommer att presenteras under H2 2023.

Läs mer om CESTAFOUR på ClinicalTrials.gov (NCT05116891).


iStock-CESTAFOUR.jpg#asset:3516