Integritetspolicy

Om Cantargia AB och denna integritetspolicy

Cantargia AB, org.nr 556791-6019, Scheelevägen 27, 223 63 Lund (”Cantargia” eller ”vi”) har som policy att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att personuppgifter rörande besökare av vår hemsida, våra aktieägare, kontaktpersoner till våra leverantörer och samarbetspartners samt övriga berörda personer behandlas av oss på ett lagligt, korrekt och öppet sätt.

Cantargia är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med den här integritetspolicyn. Integritetspolicyn förklarar och klargör dina rättigheter i förhållande till Cantargia vad gäller behandlingen av dina personuppgifter och hur du kan utöva dina rättigheter.

Vi är måna om att skydda dina personuppgifter och angelägna om att dina personuppgifter alltid behandlas säkert. Vi följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet, vilket bland annat avser lagstiftning och reglering som implementerar eller kompletterar EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG, EU:s direktiv om integritet och elektronisk kommunikation 2002/58/EG samt EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR) och eventuella ändringar av, tillägg till eller regleringar som ersätter sådana lagar, förordningar, föreskrifter och regler.

Vissa sidor på vår hemsida innehåller länkar till hemsidor från tredje part. Dessa hemsidor har egna integritetspolicyer och Cantargia är inte ansvarigt för deras verksamhet eller deras informationsrutiner. Användare som skickar information till eller genom dessa tredjepartshemsidor bör därför granska integritetspolicyerna för hemsidorna innan några personuppgifter skickas till dem. Om en besökare på vår hemsida tittar på en film som är lagrad på vimeo.com lagras cookies från domännamnet vimeo.com, läs mer här. Om en besökare på vår hemsida tittar på en film som är lagrad på youtube.com lagras cookies från domännamnet youtube.com, läs mer här.

För information om hur Cantargia samlar in, hanterar och lagrar information som inhämtas via cookies hänvisas till vår separata cookiepolicy, läs mer här.

Insamling av dina personuppgifter

Insamling av dina personuppgifter kan ske från följande källor:

 • Cantargias hemsida, när du påbörjar en prenumeration av våra pressreleaser, tar kontakt med oss via hemsidan, ansöker om en av våra utlysta tjänster eller skickar in en spontanansökan;
 • när du kontaktar oss via e-post eller telefon;
 • genom avtal, faktura eller annan affärskontakt, om du är kontaktperson för någon av våra avtalspartners; och/eller
 • från tredje parter i form av våra samarbetspartners i våra kliniska studier eller värdepapperscentraler i samband med att du handlar aktier i Cantargia.

De typer av personuppgifter som vi samlar in kan, beroende av sammanhanget, omfatta:

 • namn och kontaktinformation, inklusive adress, mobilnummer och e-postadress;
 • aktieinnehav;
 • ansökningshandlingar såsom CV och personligt brev;
 • användargenererad information som du väljer att dela med dig av på vår hemsida; samt
 • Studie-ID samt uppgifter om hälsa och genomisk information (avseende deltagare i våra kliniska studier).

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Cantargia kan komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av nedan angivna rättsliga grunder.

 • Fullgörande av avtal: För genomförande av rekryterings­förfaranden samt för att hantera din prenumeration av våra pressreleaser.
 • Uppfylla rättslig skyldighet: Cantargia har en rättslig skyldighet att löpande föra aktiebok där aktieägares namn och aktieinnehav är angivet. Vi sparar även fakturaunderlag och rekryteringshandlingar i enlighet med tillämplig lagstiftning.
 • Berättigat intresse: För att kunna kommunicera med dig via e-post samt för kontakt med våra samarbetspartners och övriga avtalspartners. Personuppgifter avseende deltagare i kliniska studier behandlas i syfte att genomföra den specifika kliniska studien.

Lagring av personuppgifter

Cantargia vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag och för att uppnå de syften som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av oss under nedan angivna tidsperioder. Därefter raderar vi dina personuppgifter.

 • Kontaktperson för företag: Dina uppgifter sparas så länge du är angiven som kontaktperson för en av våra samarbetspartners eller övrig avtalspartners till Cantargia.
 • Kommunikation: Om du har kontakt med Cantargia via exempelvis e-post lagras dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullfölja kontakten. För prenumeration av våra pressreleaser lagras din information fram till dess att du väljer att avsluta din prenumeration.
 • Jobbsökanden: Cantargia sparar dina ansökningshandlingar inklusive ditt CV, personliga brev och foto under rekryteringsprocessen samt under en period om två år därefter för att vi ska kunna försvara oss mot potentiella rättsliga anspråk.
 • Rättslig skyldighet: Cantargia sparar sådant underlag som utgör räkenskapsinformation enligt gällande bokföringsregler. Uppgifter om aktieägare sparas i enlighet med aktiebolagsrättsliga regler om förande av aktiebok.
 • Deltagare av klinisk studie: För det fall du väljer att delta i någon av våra kliniska studier behandlar vi dina personuppgifter under tiden studien pågår samt därefter i samband med eventuell publicering av resultaten av studien, vilket beskrivs mer utförligt i den information som du tar del av i samband med att du samtycker till att delta i studien. Cantargia har vidare en rättslig skyldighet att vidta åtgärder i syfte att upprätthålla säkerhet och tillförlitlighet i den kliniska studien, bland annat att arkivera huvudfilen från den kliniska studien i 25 år. Sådana åtgärder kan innefatta behandling av personuppgifter.

Överföring av personuppgifter

Cantargia iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan att vi har stöd i den här integritetspolicyn och att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas. Vi överför endast personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs nedan.

 • Samarbetspartners till Cantargia: Som deltagare i någon av våra kliniska studier kommer dina personuppgifter att föras över mellan Cantargia och de samarbetspartners som vi använder oss av vid genomförandet av våra kliniska studier.
 • Företagstransaktioner: Om hela eller delar av Cantargias verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.
 • Rättsliga skyldigheter: Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut för att Cantargia ska kunna uppfylla vissa rättsliga skyldigheter och kan komma att överlämnas till relevanta myndigheter när så är tillåtet och krävs enligt lag.

Som utgångspunkt genomför inte Cantargia överföringar av personuppgifter till mottagare i länder utanför EU/EES och Cantargia säljer inte några personuppgifter. Om du samtycker till att delta i någon av våra kliniska studier kan dina personuppgifter emellertid behöva föras över till mottagare i länder utanför EU/EES. Vid överföringar till sådana tredje länder kommer Cantargia att vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är vederbörligen skyddade och att de enbart behandlas i enlighet med denna integritetspolicy. Cantargia kommer att säkerställa att lämpliga skyddsåtgärder vidtas genom att tillse att någon av följande förutsättningar är uppfyllda:

 • EU-kommissionen har beslutat att det finns en adekvat skyddsnivå i mottagarlandet;
 • den registrerade har gett sitt samtycke till överföringen;
 • det finns lagligt stöd för överföringen i tillämplig personuppgiftslagstiftning;
 • avtal som innehåller EU-kommissionens modellklausuler (2010/87/EU) har ingåtts, utan ändringar eller tillägg som står i strid med klausulerna; eller
 • Mottagaren har genomfört självcertifiering och anslutit sig till EU-U.S. Privacy Shield

Återkallelse av samtycke

För det fall vi inhämtar ditt samtycke när du väljer att delta i någon av våra kliniska studier är det viktigt att du känner till att du när som helst kan återkalla ditt samtycke. Återkallelse av samtycke görs genom att du kontaktar ansvarig läkare för studien enligt de kontaktuppgifter som framgår av den information som du tar del av i samband med att du samtycker till att delta i studien. Sådan återkallelse kan ske helt eller delvis.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används, efter skriftlig ansökan ställd till oss enligt kontaktuppgifterna nedan. Du har även rätt att begära att personuppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande genom att kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans. I enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning har du även rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas. Du har också rätt att i vissa fall invända mot behandling av dina personuppgifter samt begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format.

När du deltar i någon av våra kliniska studier så hänvisar vi dig till den information som du tar del av i samband med att du samtycker till att delta i studien. Där finns specifika kontaktuppgifter för den gällande studien.

Du kan ge in klagomål till Datainspektionen om du anser att Cantargias behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

Ändringar i integritetspolicyn

Observera att villkoren i integritetspolicyn kan komma att ändras. Den nya versionen kommer i sådana fall att publiceras på Cantargias hemsida. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. Vid ändringar av materiell betydelse kommer vi dock via e-post, om du har meddelat oss din e-postadress, att uppmärksamma dig på att ändringar har skett.

Kontakta oss

Om du har frågor kopplade till denna integritetspolicy, om du misstänker att det kan ha skett ett brott mot densamma eller om du vill kontakta oss av någon anledning som anges i denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss på nedan kontaktuppgifter.

Cantargia AB
GDPR
Att: Patrik Renblad, Dataskyddsombud
Scheelevägen 27
223 63 Lund
GDPR@cantargia.com

Ladda ner vår integritetspolicy som PDF