Bolagsstyrning

Med begreppet bolagsstyrning menas vanligtvis de regler och den struktur som byggs upp för att på ett effektivt och kontrollerat sätt styra och leda ett aktiebolag. Bolagsstyrningen inom Cantargia utgår främst från tillämpliga regler i aktiebolagslagen, Cantargias bolagsordning, Cantargias interna styrdokument och de regler och rekommendationer för bolag vars aktier är noterade på Nasdaq First North Premier samt god sed på aktiemarknaden.


Bolagsordning

Fastställd på årsstämma den 30 maj 2017

§ 1 Firma
Bolagets firma är CANTARGIA AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Lunds kommun.

§ 3 Verksamhet
Bolaget ska bedriva utveckling och försäljning av medicinska preparat och rättigheter, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 560 000 kronor och högst 10 240 000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 32 000 000 och högst 128 000 000 stycken.

§ 6 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter.

§ 7 Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra skall annonsering istället ske genom Dagens Industri.

§ 9 Anmälan till stämma
Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden skall antalet biträden anges i anmälan.

 

§ 10 Årsstämma
Årsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordningen.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning; b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 10. Val av styrelse samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 12 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).


Utseende av valberedning

Enligt beslut fattat av årsstämman 2018 ska valberedningen utses enligt följande:

Styrelsens ordförande ska, baserat på ägandeförhållandena i bolaget i slutet av september månad, sammankalla en valberedning bestående av en representant för var och en av de tre största aktieägarna i bolaget samt styrelsens ordförande. Om någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot av valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieinnehavet. Om någon av de aktieägare som utsett en ledamot av valberedningen säljer en icke oväsentlig del av sitt aktieinnehav under valberedningens mandatperiod eller av annan anledning upphör att vara en större aktieägare med rätt att utse en ledamot av valberedningen, bör den ledamot som aktieägaren utsett avgå ur valberedningen. Sådan ledamot ska, om valberedningen finner det lämpligt, ersättas av en ledamot utsedd av den aktieägare som istället kvalificerar som en av de tre största aktieägarna i bolaget. Om en ledamot inte längre företräder den aktieägare som utsett honom eller henne eller om ledamoten annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska aktieägaren beredas tillfälle att utse en ny ledamot i valberedningen. Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.Revisionsutskott

Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott bestående av tre medlemmar: Anders Martin-Löf (ordförande), Claus Asbjørn Andersson och Karin Leandersson. Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka Bolagets finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering, hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller Bolaget andra tjänster än revisionstjänster, samt biträda vid förberedelse av förslag till bolagsstämmans val av revisor.

Ersättningsutskott

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott bestående av tre medlemmar: Claus Asbjørn Andersson (ordförande), Magnus Persson och Thoas Fioretos. Ersättningsutskottet ska bereda förslag till beslut avseende ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare.


Ersättning

Utestående teckningsoptioner 

Vid årsstämman den 30 maj 2017 beslutade stämman om en riktad emission av 85 000 teckningsoptioner, med rätt till teckning av nya aktier i Cantargia. Samtliga teckningsoptioner tecknades av styrelseordförande Magnus Persson. Varje teckningsoption medför rätt till teckning av en ny aktie i bolaget och teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 23 juni 2020 till och med den 14 juli 2020.   


Incitamentsprogram

Vid årsstämma i Bolaget den 31 maj 2018 beslutade aktieägarna att införa ett incitamentsprogram, riktat till ledande befattningshavare och nyckelanställda i Bolaget. Programmet har utformats i syfte att stimulera Bolagets ledningsgrupp på längre sikt samt för att främja investeringar i och ägande av Bolagets aktier. Styrelsens avsikt är att programmet ska vara årligen återkommande.
Programmet är utformat så att deltagarna erbjuds rörlig långsiktig ersättning i form av en gruppbonus som ska användas för att förvärva aktier i Bolaget. Programmet baseras på det eller de årliga bonusmål som uppställs av Cantargias styrelse och som hänför sig till Bolagets verksamhet, finansiella nyckeltal och interna processer. Måluppfyllelsen bedöms av Bolagets styrelse i samband med fastställandet av årsredovisningen respektive år. När måluppfyllelsen fastställts av styrelsen sker utbetalning av det aktuella beloppet för respektive deltagare i programmet, varefter deltagarens förvärv av aktier ska ske snarast. Deltagarna ska använda hela ersättningen inom programmet, netto efter skatt, till att förvärva Cantargia-aktier på aktiemarknaden.

Maximalt belopp för utbetalning till respektive deltagare i programmet avseende 2018 är begränsat till 10 procent av deltagarens fasta årslön. Den totala storleken på programmet för 2018 är maximalt 700 000 SEK, exklusive sociala avgifter. Vid partiell måluppfyllelse utgår del av det maximala beloppet.


Skatteverkets information

Nedan publicerade dokument från Skatteverket innehåller information om fördelning av anskaffningsavgift med anledning av Cantargia AB:s kvittningsemission 2014 och listningsemission 2015 av aktier och teckningsoptioner. 

Se skatteverkets svar:

Revisorer

Revisor är Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, 113 97 Stockholm.

IR-kontakt

Göran Forsberg, VD
goran.forsberg[at]cantargia.com
+46(0)46 2756260


Om du har du frågor eller funderingar så tveka inte att kontakta oss!

Kontakta oss