Våra sjukdomsområden

Cantargias marknadsfokus

Eftersom IL1RAP återfinns på flera olika solida tumörer, finns goda förutsättningar att använda Cantargias immunonkologiska plattform för behandling av ett stort antal cancerformer. Bukspottkörtelcancer, trippelnegativ bröstcancer och icke-småcellig lungcancer är indikationer som Cantargia fokuserar på vid utvecklingen av nadunolimab (CAN04). Samtidigt driver Cantargia projektet CAN10 med målet att utveckla en ny antikropp för behandling av hjärtmuskelinflammation och systemisk skleros.


Bukspottkörtelcancermarknaden

Ungefär 495 000 nya fall av bukspottkörtelcancer kunde konstateras under 2020 globalt. Samtidigt krävde sjukdomen ungefär 466 000 dödsfall samma år [1]. I USA har antalet personer som insjuknar i sjukdomen ökat med 13 procent under de senaste 20 åren och bukspottkörtelcancer utgör idag den tredje vanligaste orsaken till cancerrelaterade dödsfall i USA [2]. Eftersom sjukdomen är svår att diagnostisera är den också svårbehandlad då patienterna därmed ofta avancerat långt in i sjukdomen innan den upptäcks.

Marknaden för behandling av bukspottkörtelcancer omsatte 2021 ungefär 2,4 miljarder USD på de åtta största marknaderna och förväntas växa till cirka 4,2 miljarder USD år 2026 [3]. Det motsvarar en årlig tillväxttakt på drygt 8 procent under dessa år. Det som driver tillväxten på den här marknaden är främst ett växande antal cancerfall. Antalet personer som drabbas av bukspottkörtelcancer beräknas öka med ungefär 60 procent fram till 2040 [1]. Att antalet fall ökar beror i sin tur på en åldrande befolkning och fler diabetesfall. Båda dessa faktorer ökar risken för bukspottkörtelcancer. En ytterligare faktor som gör att marknaden förväntas växa är en förbättrad diagnostik som ökar chansen för tidigare upptäckt av sjukdomen och möjliggör behandling.

 

Bukspottkörtelcancermarknaden


Bröstcancermarknaden

Bröstcancer är idag den vanligaste formen av cancer. Under 2020 rapporterades cirka 2,3 miljoner nya fall och samtidigt avled cirka 685 000 kvinnor av sjukdomen. År 2040 förväntas cirka 3 miljoner kvinnor insjukna i sjukdomen och drygt en miljon avlida till följd av sjukdomen [1].

Den globala marknaden för behandling av bröstcancer uppgick till cirka 17,9 miljarder USD 2021 och förväntas öka till 20 miljarder USD under 2025, vilket motsvarar en årlig tillväxttakt på cirka 13 procent [4]. Det som driver marknaden är i första hand en ökad förekomst av sjukdomen, men även behovet av förebyggande insatser och tidig behandling.

Cirka 10-15 procent av bröstcancerfall är trippelnegativ bröstcancer. Marknaden för behandling av trippelnegativ bröstcancer förväntas vara värd över 820 miljoner USD år 2027 efter att ha haft en årlig tillväxttakt på cirka 4,5 procent mellan 2020 och 2027 [5].


Lungcancermarkanden

Under 2020 konstaterades cirka 2,3 miljoner nya fall av lungcancer globalt och fler än 1,8 miljoner dödsfall till följd av sjukdomen [1]. Cirka 85 procent av all lungcancer är icke-småcellig lungcancer [2], som i sin tur delas upp i subgrupperna skivepitel och icke-skivepitel, där den senare är den största subgruppen och motsvarar 70-80 procent av alla fall [6]. I USA har antalet personer som insjuknar i lungcancer minskat de senaste 20 åren med cirka 27 procent, medan antalet insjuknade ökar i länder som Kina och Indien samt i europeiska länder som Ungern, Danmark och Serbien.

Omsättningen av läkemedel för icke-småcellig lungcancer år 2020 uppgick till 20 miljarder USD och förväntas stiga till 45 miljarder USD 2027 [7]. Det som driver omsättningen är i första hand en ökad användning av olika antikroppsbaserade immunterapier. En annan viktig drivkraft i den globala tillväxten är, som nämns ovan, en ökad förekomst av lungcancer i flera länder.

 

Lungcancermarkanden

 Antal nya cancerfall i USA per 100 000 invånare. Källa: SEER Cancer Statistics Review


Marknaden för hjärtmuskelinflammation och systemisk skleros

Hjärtmuskelinflammation (myokardit) kännetecknas av inflammation i muskelvävnader i hjärtat (myokardium) exempelvis till följd av autoimmunitet eller olika typer av infektioner. Oavsett sjukdomens ursprung, kännetecknas den av en initial akut inflammation som kan utvecklas till subakuta och kroniska stadier vilket resulterar i förändringar i vävnadsstruktur, fibros och en försämring av hjärtats kontraktila funktion. Förekomsten av myokardit är cirka 22 per 100 000 (1,7 miljoner) [8] och sjukdomen står för cirka 0,6 dödsfall per 100 000 (46 400) årligen i världen [9].

Systemisk skleros är en kronisk autoimmun sjukdom som främst karakteriseras av inflammation och fibrotisering av hud och underhud samt blodkärl och inre organ som lungor, hjärta och njurar. Systemisk skleros är en komplex, heterogen sjukdom som kan förekomma med en mängd olika kliniska manifestationer som sträcker sig från mildare till livshotande.

Den uppskattade årliga förekomsten av systemisk skleros är cirka 1,4 per 100 000 personer [10]. Den främsta dödsorsaken hos patienter med systemisk skleros är interstitiell lungsjukdom och det medicinska behovet är särskilt stort hos dessa patienter. Enligt uppskattningar var läkemedelsmarknaden för systemisk skleros värd cirka 500 miljoner USD 2020 och förväntas växa till 1,8 miljarder USD år 2030 på de sju stora marknaderna [11]. Det motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 14 procent.

 Referenser

[1] Globocan 2020

[2] American Cancer Society, Cancer Facts & Figures

[3] Reportlinker.com, Pancreatic Cancer Treatment Market Research Report - Global Forecast to 2026

[4] Research and Markets, Breast Cancer Drugs Global Market Report 2021

[5] FutureWise, Triple Negative Breast Cancer Treatment Market By Drug Type, 2020-2027

[6] Paz-Ares et al, N Engl J Med 2018; 379:2040-2051

[7] Reportlinker, Global Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) Therapeutics Industry

[8] J Am Coll Cardiol. 2016 Nov 29;68(21):2348-2364

[9] Lancet. 2018;392:1736-88

[10] Bairkdar, Rossides, Westerlind, Hesselstrand, Arkema, Holmqvist, Incidence and prevalence of systemic sclerosis globally: A comprehensive systematic review and meta-analysis, Rheumatology 2021:7