Nadunolimab

Nadunolimab (CAN04) – Anti-IL1RAP-antikropp för behandling av cancerVerkningsmekanism

CAN04 binder starkt till målproteinet IL1RAP som uttrycks på tumörceller i flera typer av cancer. CAN04 verkar genom att aktivera immunsystemets mördarceller, så kallade Natural Killer (NK)-celler, till att angripa tumörceller genom en process som kallas Antibody-Dependent Cellular Cytotoxicity (ADCC). CAN04 blockerar dessutom signalering via de två formerna av interleukin-1, alfa och beta, som hjälper tumören att utvecklas och överleva samt bidrar till resistens mot cellgifter. Denna blockering leder bland annat till minskad blodkärlsbildning samt minskad aktivering och ansamling av tumörstödjande celler i tumören.


CAN04 motverkar tumörtillväxt genom flera mekanismer; CAN04 stimulerar NK-celler till avdödning av tumörceller genom ADCC och reducerar infiltrationen av tumörstödjande celler samt blodkärlsbildningen i tumören genom blockering av IL-1-alfa- och IL-1-beta-signalering via IL1RAP.


Preklinisk utveckling

CAN04:s verkningsmekanism utvärderas i cellbaserade modellsystem. CAN04 studeras även i olika tumörmodeller för att utvärdera dess effekter på tumörutvecklingen och immunsystemet. Eftersom CAN04 har en förmåga att motverka immundämpande mekanismer och resistens mot antitumörbehandlingar, görs även studier i kombination med andra behandlingar, såsom cellgifter. Syftet med dessa är att ytterligare dokumentera CAN04:s egenskaper samt att stödja de kliniska aktiviteterna.


Klinisk utveckling

CANFOUR, en kombinerad fas I/IIa-studie, är den första kliniska studien kring CAN04. Resultaten från fas I-delen av CANFOUR visade att CAN04 har en hög säkerhet och interimsdata från fas IIa-delen indikerar synergistiska effekter mellan CAN04 och cellgifter.

Fokus i den pågående fas IIa-delen av CANFOUR är för närvarande kombination med cellgifter; CAN04 kombineras med gemcitabin och nab-paclitaxel i bukspottkörtelcancer (PDAC), cisplatin och gemcitabin i icke-småcellig lungcancer (NSCLC) och carboplatin och pemetrexed i icke-skivepitel NSCLC.

Den andra kliniska studien för CAN04, fas Ib-studien CIRIFOUR, utvärderar CAN04 i kombination med checkpoint-hämmaren pembrolizumab (Keytruda®), en immunterapi som är en etablerad standardbehandling för ett flertal former av solida tumörer. Initiala data visar en god säkerhet av kombinationen.

Under 2021 påbörjades en tredje studie för CAN04. Denna fas Ib-studie, kallad CAPAFOUR, utvärderar CAN04 i kombination med cellgiftsregimen FOLFIRINOX för behandling av metastaserande PDAC.

Ytterligare två kliniska studier, CESTAFOUR och TRIFOUR, som utvärderar CAN04 i kombination med cellgifter, påbörjades under 2021. CESTAFOUR är en fas I/II-studie med en korg-liknande design, som utvärderar CAN04 i kombination med standardbehandlingar för NSCLC, gallgångscancer och tjocktarmscancer. TRIFOUR är en fas Ib/II-studie som utvärderar CAN04 i kombination med carboplatin och gemcitabin i trippelnegativ bröstcancer (TNBC). TRIFOUR genomförs i Spanien i samarbete med Spanish Breast Cancer Group, GEICAM.

För mer information om de kliniska studierna för CAN04, se sektionen om våra kliniska program här.


Översikt över kliniska studier för CAN04.


Tillverkning och kvalitetskontroll

Tillverkning av CAN04 sker i biologiska produktionssystem. En cellinje har licensierats från BioWa Inc. som möjliggör produktion av antikroppar med förstärkt ADCC-aktivitet, d.v.s. antikroppar som har större förmåga att stimulera immunsystemets mördarceller. Mer information om denna teknologi finns här.

Processen för den industriella tillverkningen har utvecklats av Glycotope Biotechnology GmbH (numera Celonic AG) och tillverkningen sker hos Patheon Biologics BV, en del av Thermo Fisher Scientific.

CAN04 produceras genom cellodling följt av upprening i flera steg och slutligen fyllning i vialer som distribueras till sjukhusen för användning i den kliniska utvecklingen. CAN04 ges till patienter via intravenös infusion.Generell översikt över tillverkningsprocessen för CAN04.