Pressmeddelande
3 nov. 2023  ·  Regulatorisk information

Valberedning utsedd inför årsstämman 2024

Cantargia AB (publ) meddelar härmed att valberedning inför årsstämman 2024 utsetts och består av Jan Särlvik (Fjärde AP-fonden), Daniel Kristiansson, (Alecta Tjänstepension), Mats Larsson (Första AP-fonden) och Magnus Persson (styrelsens ordförande). Valberedningen har utsetts i enlighet med riktlinjer fastlagda på årsstämman 2023.

Valberedningen representerar per den 30 september 2023 tillsammans 20 procent av aktierna i Cantargia. I enlighet med instruktionerna kommer Jan Särlvik, representant för bolagets största aktieägare, att vara ordförande i valberedningen.

Årsstämman kommer att äga rum den 23 maj 2024 på Ideon Gateway, Scheelevägen 27, i Lund.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman förbereda och framlägga förslag avseende ordförande vid årsstämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete och val av revisor samt ersättning till denne. Inför årsstämman 2024 kommer valberedningen att granska och eventuellt revidera instruktion för ersättning till ledande befattningshavare. Slutligen kommer valberedningen föreslå principer för tillsättandet av valberedningen (om valberedningen anser att gällande principer och instruktion bör uppdateras).

Aktieägare är välkomna att inkomma med förslag och synpunkter till valberedningen till Cantargia AB, att: Valberedning, Scheelevägen 27, 223 63 Lund, eller via e-post till info@cantargia.com. För att säkerställa att förslag ska kunna behandlas av valberedningen ska dessa inkomma i god tid före stämman, dock senast den 31 januari 2024.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på Cantargias hemsida.