Pressmeddelande

21 nov. 2022  ·  Regulatorisk information

Valberedning utsedd inför årsstämman 2023

Cantargia AB (publ) meddelar härmed att valberedning inför årsstämman 2023 utsetts och består av Jan Särlvik (Fjärde AP-fonden), Mikael Wiberg, (Alecta Pensionsförsäkring, Ömsesidigt), Mats Larsson (Första AP-fonden) och Magnus Persson (styrelsens ordförande). Valberedningen har utsetts i enlighet med riktlinjer fastlagda på årsstämman 2022.

Valberedningen representerar per den 30 september 2022 tillsammans 22,5 procent av aktierna i Cantargia. Valberedningen har i uppgift att fullgöra de uppgifter som ankommer på valberedningen enligt svensk kod för bolagsstyrning.

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), org. nr 556791–6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar och har etablerat en plattform baserat på proteinet IL1RAP, involverat i ett flertal cancerformer och inflammatoriska sjukdomar. Huvudprojektet, antikroppen nadunolimab, studeras kliniskt i kombination med cellgifter eller immunterapi med primärt fokus på icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Positiva interimsdata från kombination med cellgifter indikerar en högre effektivitet än vad som förväntas med enbart cellgifter. Cantargias andra projekt, antikroppen CAN10, behandlar allvarliga autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på systemisk skleros och hjärtmuskelinflammation.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via www.cantargia.com.


wkr0006.pdf