Pressmeddelande

20 feb, 2020  ·  Regulatorisk information

Kallelse till extra bolagsstämma i Cantargia AB (publ)

Aktieägarna i Cantargia AB (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 16 mars 2020 kl. 16.00 i bolagets lokaler, Scheelevägen 27 i Lund.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 10 mars 2020 och
     
  • anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 10 mars 2020. Anmälan ska göras per post till Cantargia AB (publ), Scheelevägen 27, 223 63 Lund. Anmälan kan också göras per telefon 046-27 56 260 eller per e-post info@cantargia.com. I anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. 

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att ha rätt att delta vid bolagsstämman inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara genomförd tisdagen den 10 mars 2020, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande bör i god tid före stämman insändas till bolaget på adress enligt ovan. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.cantargia.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning:
1. Stämman öppnas.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordningen.

5. Val av en eller två justeringsmän.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission.

8. Stämman avslutas.

Godkännande av riktad nyemission (punkt 7)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut från den 19 februari 2020 om att ge ut högst 10 920 658 nya aktier, varigenom bolagets aktiekapital ökar med högst 873 652,64 kronor.

Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Carnegie Investment Bank AB i ett begränsat antal på förhand vidtalade investerares ställe. Teckningskursen i nyemissionen ska vara 22,50 kronor per aktie.

För ytterligare detaljer samt information om bakgrund till och motiv för nyemissionen, se bolagets pressmeddelande den 19 februari 2020.

Övrigt
Fullständigt beslutsunderlag hålls tillgängligt på bolagets kontor, Scheelevägen 27 i Lund, samt på bolagets webbplats (www.cantargia.com) och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. Cantargia AB (publ) har organisationsnummer 556791-6019 och säte i Lund.

Lund i februari 2020

Cantargia AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Göran Forsberg, VD
Telefon: +46 (0) 46 2756262
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

 

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), org. nr. 556791–6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet, antikroppen CAN04, studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Studien fokuseras mot kombinationsterapi, men innehåller även monoterapi. Positiva interimdata från kombinationsterapierna presenterades i december 2019. Cantargias andra projekt, antikroppen CAN10, behandlar allvarliga autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på systemisk skleros och myokardit.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Om CAN04
Antikroppen CAN04 binder starkt till målmolekylen IL1RAP och fungerar genom både ADCC och blockering av IL-1α- och IL-1β-signalering. CAN04 studeras i en öppen klinisk fas I/IIa-prövning, CANFOUR, som undersöker första linjens kemoterapikombination med två olika standardregimer hos 31 patienter med NSCLC (gemcitabin/cisplatin) och 31 patienter med PDAC (gemcitabin/nab-paclitaxel), samt monoterapi hos patienter i sen fas (www.clinicaltrials.gov). Fas I-monoterapidata från 22 patienter presenterades vid ASCO 2019 och visade en god säkerhet, där infusionsrelaterad reaktion var den vanligaste biverkningen. Dessutom minskade biomarkörerna IL6 och CRP med behandlingen och 9 av 21 patienter hade stabil sjukdom. Positiva interimdata från kombinationsterapierna presenterades i december 2019. En fas I-studie som undersöker CAN04 i kombination med en immunkontrollhämmare planeras att starta H1 2020.


wkr0006.pdf