Pressmeddelande

10 nov, 2017  ·  Regulatorisk information

Kallelse till extra bolagsstämma i Cantargia AB (publ)

Aktieägarna i Cantargia AB (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 27 november 2017 kl. 15.00 på Medicon Village, Scheelevägen 2 (konferensrum Venus, hus 301) i Lund.  

Rätt att delta och anmälan  

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 21 november 2017
  och

anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 21 november 2017. Anmälan ska göras per post till Cantargia AB (publ), Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund. Anmälan kan också göras per telefon 046-27 56 260 eller per e-post info@cantargia.com. I anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. 

Förvaltarregistrerade aktier  

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att ha rätt att delta vid bolagsstämman inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara genomförd tisdagen den 21 november 2017, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.  

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande bör i god tid före stämman insändas till bolaget på adress enligt ovan. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.cantargia.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning:  

1. Stämman öppnas.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordningen.

5. Val av en eller två justeringsmän.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Val och arvodering av ny styrelseledamot.

8. Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission.

9. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna.

10. Stämman avslutas.

Val och arvodering av ny styrelseledamot (punkt 7)

Bolagets större aktieägare föreslår att dr Patricia Delaite väljs till ny styrelseledamot i bolaget. Vidare föreslås att ett årligt arvode om 80 000 kronor ska utgå till Patricia Delaite. För det fall Patricia Delaite utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet ska, efter beslut av styrelsen, skälig ersättning kunna utgå för sådant arbete.

Dr Patricia Delaite, född 1963, är medicine doktor och har en MBA från University of Lausanne. Hon är för närvarande Executive Medical director på Incyte Biosciences International i Genève och har tidigare innehaft ledande positioner på bland annat Ariad Pharmaceutical, Novartis och Eli Lilly. Vidare har hon nyligen innehaft positionen som chief medical officer på ett annat bolag.

Riktad nyemission (punkt 8)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut från den 9 november 2017 om att öka bolagets aktiekapital med högst 1 189 200 kronor genom emission av högst 14 865 000 nya aktier.

Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma ett begränsat antal på förhand vidtalade investerare. Teckningskursen i nyemissionen ska vara 6,80 kronor per aktie.

För ytterligare detaljer samt information om bakgrund till och motiv för nyemissionen, se bolagets pressmeddelande den 9 november 2017.

Företrädesemission (punkt 9)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut från den 9 november 2017 om att öka bolagets aktiekapital med högst 1 539 624,32 kronor genom emission av högst 19 245 304 nya aktier.

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare varvid fem befintliga aktier ska berättiga till teckning av tre nya aktier. Teckning kan även ske utan företrädesrätt i enlighet med vad som framgår av det fullständiga emissionsförslaget.

Teckningskursen i nyemissionen ska vara 6,80 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen ska vara den 29 november 2017. Teckning av de nya aktierna ska ske under tiden 1 – 15 december 2017. Sista dag för handel i Cantargia-aktien inklusive rätt att delta i nyemissionen är den 27 november 2017.

Cantargia har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till cirka 131 miljoner kronor. Företrädesemissionen omfattas därmed i sin helhet av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

För ytterligare detaljer samt information om bakgrund till och motiv för företrädesemissionen, se bolagets pressmeddelande den 9 november 2017.

Övrigt  

Fullständigt beslutsunderlag hålls tillgängligt på bolagets kontor, Scheelevägen 2 i Lund, samt på bolagets webbplats (www.cantargia.com) och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Lund i november 2017

Cantargia AB (publ)
Styrelsen 

För ytterligare information, kontakta

Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com 

Denna information är sådan information som Cantargia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2017, kl. 13.00

Om Cantargia

Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Den ursprungliga upptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var ett överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor accessory protein “IL1RAP”, i leukemistamceller. Senare forskning har även identifierat IL1RAP i ett stort antal andra cancerformer. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 riktad mot IL1RAP, kommer att undersökas i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt focus mot icke-småcellig lungcancer and bukspottkörtelcancer. CAN04 fungerar på två olika sätt; den blockerar IL1RAP-s funktion samtidigt som den stimulerar immunförsvaret att avdöda tumörceller. Cantargias andra projekt är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: CANTA). Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com. 


wkr0006.pdf