Pressmeddelande

21 juli 2022  ·  Regulatorisk information

Extra bolagsstämma i Cantargia AB (publ)

På Cantargias extra bolagsstämma den 21 juli 2022 beslutades följande:

  • Att, i enlighet med styrelsens förslag, ändra § 1 i bolagets bolagsordning, varvid ordet ”firma” byts ut mot ordet ”företagsnamn”, samt att, i syfte att anpassa bolagsordningen i enlighet med styrelsens emissionsbeslut enligt nedan, ändra §§ 4 och 5 i bolagets bolagsordning, varvid gränserna för bolagets aktiekapital ändras till lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor samt att gränserna för antalet aktier i bolaget ändras till lägst 50 000 000 och högst 200 000 000.
  • Att godkänna styrelsens beslut från den 21 juni 2022 om att bolagets aktiekapital ska ökas genom emission av nya aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare. I den utsträckning nya aktier inte tecknas med företrädesrätt erbjuds investerare möjligheten att teckna aktier utan företrädesrätt.

Genom företrädesemissionen kommer Cantargias aktiekapital att öka med högst 5 343 612,64 kronor, genom utgivande av högst 66 795 158 nya aktier.

Avstämningsdag för rätt att delta i företrädesemissionen är den 25 juli 2022. Tre befintliga aktier som innehas på avstämningsdagen ger rätt att teckna två nya aktier. Teckningskursen är 3,75 kronor per aktie. Företrädesemissionen förväntas vid full teckning tillföra Cantargia högst cirka 250 miljoner kronor, före avdrag för emissionskostnader.

För ytterligare detaljer samt information om bakgrund till och motiv för företrädesemissionen, se Cantargias pressmeddelanden den 21 juni 2022 och den 18 juli 2022.

För ytterligare information kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: +46 (0)46-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), org. nr 556791–6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar och har etablerat en plattform baserat på proteinet IL1RAP, involverat i ett flertal cancerformer och inflammatoriska sjukdomar. Huvudprojektet, antikroppen nadunolimab (CAN04), studeras kliniskt i kombination med cellgifter eller immunterapi i ett flertal kliniska studier – CANFOUR, CIRIFOUR, CAPAFOUR, CESTAFOUR, TRIFOUR – med primärt fokus på icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Positiva interimsdata från kombination med cellgifter indikerar en högre effektivitet än vad som förväntas med enbart cellgifter. Cantargias andra projekt, antikroppen CAN10, har en annan profil för blockering av signalering via IL1RAP jämfört med nadunolimab och behandlar allvarliga autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på systemisk skleros och hjärtmuskelinflammation.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via www.cantargia.com.


wkr0006.pdf