Pressmeddelande

13 okt, 2020  ·  Regulatorisk information

Extra bolagsstämma i Cantargia AB (publ)

På extra bolagsstämma i Cantargia den 13 oktober 2020 beslöts bland annat följande:

  • att välja Flavia Borellini till ny styrelseledamot i bolaget.
  • att ersättning till Flavia Borellini ska utgå med 25 000 USD (eller motsvarande belopp i SEK) per år. Därutöver ska ersättning utgå med 20 000 USD (eller motsvarande belopp i SEK) årligen till Flavia Borellini för hennes ordförandeskap och arbete i ett läkemedelsutvecklingsutskott, som ska inrättas av bolaget.
  • att ge ut högst 1 900 000 teckningsoptioner samt godkänna att bolaget, direkt eller indirekt, överlåter teckningsoptioner och/eller aktier till deltagarna i det personaloptionsprogram som beslutades av årsstämman 2020 (Personaloptionsprogram 2020/2023).

För mer information om den nya styrelseledamoten och teckningsoptionerna hänvisas till kallelsen till stämman.

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), reg.no. 556791–6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet, antikroppen CAN04, studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Studien fokuseras mot kombinationsterapi, men innehåller även monoterapi. Positiva interimdata från kombinationsterapierna presenterades i december 2019. Cantargias andra projekt, antikroppen CAN10, behandlar allvarliga autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på systemisk skleros och myokardit.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.


wkr0006.pdf