Pressmeddelande
20 juni 2024

Cantargias presenterar kliniska fas II-resultat i bukspottkörtelcancer med nadunolimab på ESMO Gastrointestinal Cancer Congress 2024

Cantargia (Cantargia AB; Nasdaq Stockholm: CANTA) meddelade idag att resultat från kombinationsbehandling med nadunolimab (CAN04) vid avancerad/metastaserande bukspottkörtelcancer (PDAC) kommer att presenteras på ESMO Gastrointestinal Congress 2024 i München den 26 till 29 juni. Effekten hos de 73 behandlade patienterna var bättre än förväntat med enbart cellgifter baserat på historiska data. Starkast effekt observerades hos patienter med höga tumörnivåer av nadunolimabs måltavla IL1RAP, med medianöverlevnad (OS) på 14,2 månader. Nya noterbara resultat belyser betydelsen av tumördrivande KRAS-mutationer och dess korrelation med nadunolimabs verkningsmekanism, vilket styrker argumenten för nadunolimab som behandling vid PDAC.

"De nya resultaten tillför ytterligare ett spännande perspektiv på nadunolimab då de belyser sambandet mellan tumörfrämjande KRAS-mutationer och de tumörfrämjande signaler som nadunolimab designats för att motverka. Detta ger ytterligare stöd för betydelsen av de resultat som nadunolimab genererat i bukspottkörtelcancer," säger Göran Forsberg, VD för Cantargia.

Patienter med metastaserande PDAC har en dålig prognos med mindre än 5 % överlevnad efter 5 år. Sjukdomen är ofta associerad med tumörfrämjande KRAS-mutationer. Tumörens mikromiljö i pankreascancer har ett stroma med cancerassocierade fibroblaster och immunceller, vilket skapar en miljö som involverar uppreglering av IL1RAP och tumörfrämjande IL-1-signalering med tillhörande nedströms cytokiner. De nya resultaten visar ett samband mellan KRAS-mutationer och ett aktiverat IL-1-system, en signalväg som nadunolimab designats för att motverka.

I CANFOUR-studien behandlades 73 första-linjens PDAC-patienter med nadunolimab och gemcitabin/nab-paklitaxel (GN). Medianöverlevnaden (OS) på 13,2 månader är längre än OS som rapporterats i fas 3-studier för enbart GN (8,5 - 9,2 månader), FOLFIRINOX (11,1 månader) eller NALIRIFOX (11,1 månader) (1). I patienter med tillgängliga tumörbiopsier mättes IL1RAP-uttryck på tumörceller. Ett högt uttryck av IL1RAP korrelerade med bättre effektutfall inklusive en median OS på 14,2 månader mot 10,6 månader för gruppen med låg IL1RAP (p=0,026; n=29 respektive 20). Tillägg av nadunolimab till GN tolererades i allmänhet väl, dock med en ökad incidens av grad 3/4 neutropeni och febril neutropeni, såvida det inte förebyggdes med profylaktisk användning av tillväxtfaktorstöd.

Det är noterbart att förekomsten av perifer neuropati var avsevärt lägre än förväntat vid cellgiftsbehandling. IL-1-driven inflammation spelar sannolikt en roll vid paklitaxel-inducerad neuropati. Endast en grad 3-händelse observerades och ett statistiskt signifikant (p=0,042) samband mellan dosnivå och uppkomst av neuropati observerades. Dessa resultat tyder på att nadunolimab kan ge en skyddande effekt på utvecklingen av neuropati.

Abstraktet har publicerats på konferensens webbsida, postern kommer att presenteras den 27 juni. Den kommer även att publiceras på Cantargias webbplats när den presenteras på konferensen.

Referens:
1) OS 8,5 mån, PFS 5,3 mån, (Von Hoff et al, N Engl J Med 2013); OS 9,2 mån, PFS 5,6 mån, (Wainberg et al, Lancet 2023)