Pressmeddelande
1 juni 2024

Cantargias ASCO-presentation med positiva kliniska data betonar nadunolimabs motverkande av neuropati

Cantargia (Cantargia AB; Nasdaq Stockholm: CANTA) presenterade idag på ASCO-konferensen kliniska data som visar att nadunolimab kan motverka det allvarliga problemet med cellgifts-inducerad neuropati, vilket är ytterligare en positiv upptäckt utöver dess lovande anti-tumöreffekter. Resultaten fokuserar på 73 patienter med bukspottkörtelcancer som behandlats med nadunolimab och cellgifter. Ett nyckelfynd är att högre dosnivåer av nadunolimab korrelerade till lägre förekomst av neuropati. Denna skyddande effekt understöds dessutom av prekliniska resultat kring neuropati, som inducerats av två olika cellgiftstyper. De nya resultaten finns tillgängliga på Cantargias hemsida www.cantargia.com.

ASCO-presentationen, som belyser dessa unika nya resultat kring nadunolimab, är ett viktigt tillfälle för Cantargia att träffa de väsentliga intressenterna inom onkologi och ta nästa steg kring utvecklingen av nadunolimab,” sa Göran Forsberg, VD på Cantargia.

Nyckelresultaten publicerades i ett pressmeddelande den 23 maj. Viktiga resultat är: Incidensen av neuropati var märkbart lägre än förväntat vid cellgiftsbehandling hos de 73 patienterna med bukspottkörtelcancer som behandlades med nadunolimab och gemcitabin/paklitaxel i första linjens behandling. Endast en så kallad grad 3-händelse observerades och ett statistiskt signifikant (p=0,042) samband mellan dos-nivå och eventuell grad av neuropati observerades. Vid 1 mg/kg nadunolimab hade 60 % av patienterna någon grad av neuropati med en mediantid till start av 112 dagar. Vid 2,5 mg/kg eller högre hade endast 36 % någon grad av neuropati och mediantiden till start av neuropati uppnåddes aldrig under studien. Behandlingen visade dessutom en tydlig effektsignal med medianöverlevnad på 13,2 månader och iPFS på 7,2 månader är, båda längre än förväntat baserat på historiska kontrolldata för enbart cellgifter (1).

Studier i musmodeller visar att flera aspekter av cellgiftsinducerad neuropati, såsom känslighet för mekaniskt tryck, temperatur och minskad greppstyrka, kunde förebyggas med kombinationsbehandling med en surrogat-antikropp till nadunolimab. Kombinationsstudierna genomfördes med antingen paklitaxel eller vinkristin och samtliga resultat uppnådde statistisk signifikans.

Neuropati är ett allvarligt medicinskt tillstånd och en biverkning av flera klasser av cellgiftsterapier. Huvudsymtomen är svaghet, smärta och domningar i händer och fötter. Neuropati leder ofta till att behandlingen avbryts hos patienter trots effektiv anti-tumöraktivitet. Mekanismerna bakom cellgiftsinducerad neuropati relaterar till skadade nervceller och neuro-inflammation, där IL-1-systemet har indikerats som en nyckelfaktor.

De prekliniska resultaten genererades i samarbete med Hana Starobova med kollegor vid University of Queensland, Australien. Resultaten presenterades av Prof. Eric van Cutsem, UZ Leuven Gashuisberg, Belgien vid ASCO Annual Meeting 31 maj – 4 juni, 2024 i Chicago och postern har publicerats på Cantargias websida www.cantargia.com.

Referens
1) OS 8,5 mån, PFS 5,3 mån, (Von Hoff et al, N Engl J Med 2013); OS 9,2 mån, PFS 5,6 mån, (Wainberg et al, Lancet 2023)