Pressmeddelande

05 dec, 2019  ·  Regulatorisk information

Cantargia väljer CAN10 som utvecklingsprojekt inom systemisk skleros och myokardit

Cantargia AB meddelade idag att dess forskningsplattform CANxx har avancerat genom starten av CAN10 som  utvecklingsprojekt. Projektet utgår från hämning av tre inflammatoriska cytokinsystem (IL-1, IL-33 och IL-36) via en antikropp riktad mot målmolekylen interleukin 1 receptor accessory protein (IL1RAP). Projektet är fokuserat på det stora medicinska behovet inom systemisk skleros och myokardit. Målet är att inleda klinisk utveckling i slutet av 2021.

Cantargia utvecklar antikroppsbaserade läkemedel mot IL1RAP. Huvudprojektet, CAN04, är i klinisk fas IIa-utveckling för behandling av bukspottkörtelcancer och icke-småcellig lungcancer. Med CANxx-plattformen är målet att bygga vidare på programmet för nya IL1RAP-bindande antikroppar. IL1RAP är ett unikt mål eftersom det förmedlar signalering från tre olika sjukdomsassocierade cytokinsystem (IL-1, IL-33 och IL-36) involverade i autoimmunitet och inflammatoriska sjukdomar.

Som en del av utvecklingen inom CANxx-plattformen har företaget genererat ett bibliotek med fler än 100 väl karakteriserade anti-IL1RAP-antikroppar. Utvecklingsprojektet CAN10 inkluderar en egen grupp av antikroppar som binder starkt till IL1RAP (affinitet under 1 nM) och visar en kraftig hämning av de tre inflammatoriska cytokinerna IL-1, IL-33 och IL-36 (lågt nM-område). Med CAN10 flyttar Cantargia nu två av dessa fullständigt humaniserade ledande antikroppar till nästa utvecklingssteg. Nu ska stabila produktionssystem genereras innan man väljer en av dessa antikroppar som klinisk kandidat och fokuserar utvecklingen mot en antikropp. Att ta två antikroppar med liknande biologiska egenskaper i initial utveckling ger en möjlighet jämfört med den ursprungliga strategin; det tillåter ytterligare studier av produktion och biofysiska egenskaper parallellt med annan utvecklingsverksamhet, vilket minskar projektrisken utan att äventyra tidslinjer.

För att fokusera utvecklingsprocessen av CAN10 har oberoende experter genomfört en analys dess potential för behandling av cirka 150 autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. Analysen inkluderade intervjuer med s.k. key opinion leaders och täckte ett antal aspekter, såsom vetenskapligt rational för blockeringen av de tre inflammatoriska cytokinerna, medicinska behov, utvecklingsmöjligheter och konkurrens. Baserat på denna analys kommer initialt fokus av utvecklingen att vara på de två livshotande sjukdomarna systemisk skleros och myokardit.

Parallellt med ovanstående aktiviteter har Cantargia genererat data som visar starka och unika antiinflammatoriska effekter i musmodeller med inflammatorisk sjukdom. Resultaten visar på mycket starkare antiinflammatorisk aktivitet än för antikroppar som endast blockerar IL-1β. CAN10 kommer nu att fortsätta med ytterligare studier av preklinisk effektivitet och säkerhet, med målet att inleda den kliniska fas I-studien i slutet av 2021.

“Utvecklingen av vår IL1RAP-plattform är ett stort steg framåt för företaget. Vi ser fram emot att avancera CAN10-projektet för behandling av livshotande sjukdomar med få terapeutiska alternativ”, säger Cantargias VD Göran Forsberg.

Som tidigare meddelats har Cantargia ett pågående samarbete inom CANxx-projektet med Panorama Research Inc i Sunnyvale, CA, USA, som kommer att fortsätta oberoende av CAN10.

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan som Cantargia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 december 2019 kl. 10.30 CET.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), reg.no. 556791–6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet, antikroppen CAN04, studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer och bukspottskörtelcancer. Studien är fokuserad på kombinationsterapier men omfattar även en monoterapiarm. Positiva interimsdata från kombinationsterapierna presenterades i december 2019. Cantargias plattformsprojekt CANxx är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP-bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Om systemisk skleros
Systemisk skleros (även känd som sklerodermi) är en kronisk, autoimmun bindvävssjukdom som kännetecknas av inflammation och fibros i huden och inre organ (t.ex. lungor, njurar, hjärta och mag-tarmkanalen)1.

Systemisk skleros är en komplex, heterogen sjukdom som kan förekomma med en mängd olika kliniska manifestationer som sträcker sig från mindre till livshotande. Den uppskattade årliga förekomsten av systemisk skleros är cirka 4,5 per 100 000 i Nordamerika och 1,8 per 100 000 i Europa2,3,4. Den främsta dödsorsaken hos patienter med systemisk skleros är interstitiell lungsjukdom och det medicinska behovet är särskilt stort hos dessa patienter.

  1. Nat Rev Dis Primers. 2015 Apr 23;1:15002
  2. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2018 Apr;32(2):223-240
  3. Clin Epidemiol. 2019 Apr 18;11:257-2
  4. Ann Rheum Dis. 2014 Oct;73(10):1788-92

Om myokardit
Myokardit kännetecknas av inflammation i muskelvävnader i hjärtat (myokardium) som härrör från olika etiologier, inklusive genetiska och infektionsmekanismer som inte är väl karakteriserade1,2. Oavsett dess etiologi kännetecknas myokardit av initial akut inflammation som kan utvecklas till subakuta och kroniska stadier vilket resulterar i vävnadsombyggnad, fibros och förlust av myokardiumarkitektur och kontraktil funktion1,2.

Den uppskattade förekomsten av myokardit är cirka 22 per 100 0003 (1,7 miljoner) och sjukdomen står för cirka 0,6 dödsfall per 100 000 4 (46 400) årligen i världen. Det medicinska behovet är stort för undergrupper av patienter med fulminant myokardit (akut sjukdom) och utvidgad kardiomyopati (kronisk sjukdom), där dödlighetsgraden är mycket hög i vissa immunsubtyper. För dessa patienter är för närvarande hjärttransplantation den enda definitiva behandlingen.

  1. Adv Exp Med Biol. 2017;1003:187-221
  2. Circ Res. 2019 May 24;124(11):1568-1583
  3. J Am Coll Cardiol. 2016 Nov 29;68(21):2348-2364
  4. Lancet. 2018;392:1736-88


wkr0006.pdf