Pressmeddelande

06 maj, 2021  ·  Regulatorisk information

Cantargia tar nästa steg i utvecklingen av antikroppen CAN04 med en ny klinisk studie i trippelnegativ bröstcancer

Cantargia AB meddelade idag att ett s.k. “letter of intent” signerats med Spanish Breast Cancer Group (GEICAM) för att genomföra en ny klinisk studie där antikroppen nadunolimab (CAN04) kombineras med cellgifterna carboplatin/gemcitabin för behandling av patienter med avancerad trippelnegativ bröstcancer (TNBC). Studien kommer undersöka säkerhet och effekt av kombinationen i den här svårbehandlade sjukdomen. Det totala antalet patienter beräknas bli upp till 120 och inkluderar en randomiserad del efter en initial säkerhetsutvärdering. Studieprotokollet beräknas kunna skickas in till myndigheter under Q2 2021.

Cantargia utvecklar antikroppsbaserade läkemedel mot interleukin-1 receptor accessory protein (IL1RAP). Antikroppen CAN04 binder IL1RAP med hög affinitet och fungerar både genom blockad av IL-1 signalering samt s.k. Antibody-Dependent Cellular Cytotoxicity (ADCC). Prekliniska data visar att CAN04 kan öka effekten av cellgifter. CAN04 undersöks för närvarande i en öppen fas I/IIa klinisk studie, CANFOUR, som studerar combination med två olika och vanligt använda cellgifter i patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) eller bukspottkörtelcancer (PDAC) (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03267316) i första linjens cellgiftsbehandling. I en andra studie, CIRIFOUR, studeras CAN04 i kombination med pembrolizumab i fyra olika solida tumörsjukdomar (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04452214) och en tredje studie kommer undersöka CAN04 i kombination med FOLFIRINOX i första linjen behandling av PDAC.

TNBC är en aggressiv och svårbehandlad form av bröstcancer. Globalt drabbar det ungefär 200 000 personer varje år, vilket utgör 10-15% av alla bröstcancerfall och är vanligare för personer under 50 år. Om sjukdomen spridit sig, behandlas det till exempel med platinabaserade cellgifter i kombination med taxaner eller gemcitabin vilket ger en 5-årsöverlevnad runt 12%. TNBC är en sjukdom som överuttrycker IL1RAP vid högre nivåer än andra former av bröstcancer.

Cantargia och GEICAM kommer genomföra den här studien i TNBC med förenade krafter för att undersöka säkerhet och effekt av CAN04 kombinationsbehandling i första och andra linjens behandling. Den initiala utvärderingen kommer undersöka säkerhet, biomarkörer och tidig effekt i en öppen studiedesign. Om förutbestämda milstolpar uppnås, kommer studien expanderas till en randomiserad fas II-del som undersöker CAN04 plus carboplatin/gemcitabin mot enbart carboplatin/gemcitabin. Total planeras upp till 120 patienter för studien. Det kliniska studieprotokollet planeras skickas in under Q2 2021 med första patient i behandling under Q4. Studien kommer genomföras på ungefär 40 kliniska center i Spanien.

Den här studien har brutits ut och expanderats från en parallell studie som undersöker CAN04 i kombination med cellgifter i olika cancerformer. Den senare studien planeras genomföras i patienter med tjocktarmscancer, gallgångscancer eller NSCLC. Ansökan om start av den studien är planerad till Q2 2021.

“IL-1-systemet är ett mycket attraktivt mål för behandling av TNBC. De kliniska och prekliniska resultat som tagits fram med CAN04 är väldigt lovande och indikerar att våra patienter skulle kunna dra nytta av kombinationen CAN04 med platinabaserad behandling. Det här samarbetet understryker GEICAMs engagemang i utvecklingen av nya läkemedel” säger Prof Miguel Martin, VD på GEICAM.

“Vi är väldigt glada att starta den här studien ihop med GEICAM, en av de ledande grupperna inom bröstcancerforskning. Med det här framskridandet i våra kliniska aktiviteter har vi parallell utveckling av CAN04 i tre olika sjukdomar”, säger Göran Forsberg, VD på Cantargia.

För ytterligare information kontakta:
Göran Forsberg, VD
Telefon: +46 (0)46-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan som Cantargia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2021 kl.16.45 CET.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), org. nr 556791–6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet, antikroppen CAN04, studeras kliniskt som kombinationsterapi med cellgifter eller immunterapi med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Positiva interimsdata från kombination med cellgifter visar på högre responsfrekvens än vad som förväntas med enbart cellgifter. Cantargias andra projekt, antikroppen CAN10, behandlar allvarliga autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på systemisk skleros och myokardit. Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA).

Mer information om Cantargia finns att tillgå via www.cantargia.com.

Om GEICAM
GEICAM är den ledande spanska kollaborativa gruppen inom bröstcancerforskning med ett globalt väletablerat vetenskapligt renommé. Det består av mer än 800 experter inom området. Ett av viktigaste målen är att främja oberoende klinisk, epidemiologisk och translationell forskning inom bröstcancer. Från starten 1995 tills nu har GEICAM genomfört mer än 145 studier i vilka närmare 64,000 kvinnor har deltagit.

För mer information, var god se den officiella hemsidan www.geicam.org

Om CAN04
Antikroppen CAN04 binder starkt till målmolekylen IL1RAP och fungerar genom både ADCC och blockering av IL-1α- och IL-1β-signalering. CAN04 kan därmed motverka IL-1-systemets bidrag till en immunsuppressiv mikromiljö i tumörer liksom utvecklandet av resistens mot cellgiftsbehandling. CAN04 undersöks i två kliniska studier. I den första fas I/IIa-studien, CANFOUR, undersöks första linjens kombinationsbehandling med två olika standardcellgifter hos 31 patienter med NSCLC (gemcitabin/cisplatin) och 31 patienter med PDAC (gemcitabin/nab-paclitaxel), samt monoterapi hos patienter i sen fas (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03267316). Fas I-monoterapidata från 22 patienter presenterades vid ASCO 2019 och visade en god säkerhet, där infusionsrelaterad reaktion var den vanligaste biverkningen. Dessutom minskade biomarkörerna IL6 och CRP med behandlingen. Positiva interimdata från kombinationsterapierna presenterades under H2 2020 och visar att en högre andel patienter svarar på behandlingen med s.k. respons än vad som förväntas med enbart cellgifter. En fas I-studie som undersöker CAN04 i kombination med en immunkontrollhämmare startade under H2 2020 (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04452214). Fler kliniska kombinationsstudier planeras starta under 2021.


wkr0006.pdf