Pressmeddelande

13 dec, 2021  ·  Regulatorisk information

Cantargia rapporterar positiva resultat för antikroppen CAN10 i en preklinisk modell av systemisk skleros

Cantargia AB rapporterade idag nya prekliniska resultat som visar effekt av antikroppen CAN10 i en sjukdomsmodell för systemisk skleros där CAN10 motverkade sjukdomsutvecklingen i hud och lungor. Dessutom normaliserade CAN10, i denna modell, nivåerna av flera biomarkörer som är påverkade i patienter med systemisk skleros. Dessa resultat stödjer den kliniska utvecklingen av CAN10 mot systemisk skleros och resultaten planeras presenteras på en vetenskaplig konferens under Q1 2022.

Antikroppen CAN10 binder till interleukin-1 receptor accessory protein (IL1RAP) med hög affinitet och utövar sin effekt genom att samtidigt blockera signalering via IL-1, IL-33 och IL-36. Utvecklingen av CAN10 planeras initialt att fokusera på två svåra sjukdomar: hjärtmuskelinflammation och systemisk skleros.

Systemisk skleros är en livshotande autoimmun sjukdom som kännetecknas av inflammation följt av okontrollerad ärrbildning, s.k. fibros, i hud och inre organ. I en in vivo-modell för systemisk skleros, motverkade en CAN10 surrogatantikropp sjukdomsutvecklingen i både hud och lungor. Ytterligare analys av huden visade dessutom att CAN10 normaliserade nivåerna av flera biomarkörer, s.k. gensignaturer, som förändrades i hudbiopsier från patienter med systemisk skleros, vilket indikerar att blockering av IL1RAP kan leda till liknande effekter vid behandling av sjukdomen. Tillsammans stödjer dessa resultat den kliniska utvecklingen av CAN10 som en first-in-class-antikropp för behandling av systemisk skleros och resultaten planeras presenteras på en vetenskaplig konferens under Q1 2022.

”Vi är glada över att kunna presentera dessa nya resultat som visar starka effekter av CAN10 i en modell för systemisk skleros. Cantargias målsättning är att utveckla nya behandlingar mot livshotande sjukdomar och vi ser fram emot att fortsätta utvecklingen av detta lovande projekt till behandling av patienter.” sa Göran Forsberg, VD på Cantargia.

Antikroppen CAN10 är i sen preklinisk fas. Cantargia planerar påbörja en klinisk fas I-studie för CAN10 i Q3 2022.

För ytterligare information kontakta:
Göran Forsberg, VD
Telefon: +46 (0)46-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan som Cantargia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 december 2021 kl. 13.00 CET.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), org. nr 556791–6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar och har etablerat en plattform baserat på proteinet IL1RAP, involverat i ett flertal cancerformer och inflammatoriska sjukdomar. Huvudprojektet, antikroppen nadunolimab (CAN04), studeras kliniskt i kombination med cellgifter eller immunterapi med primärt fokus på icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Positiva interimsdata från kombination med cellgifter indikerar en högre effektivitet än vad som förväntas med enbart cellgifter. Cantargias andra projekt, antikroppen CAN10, behandlar allvarliga autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på hjärtmuskelinflammation och systemisk skleros.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via www.cantargia.com.

Om CAN10
Antikroppen CAN10 binder starkt till dess målmolekyl IL1RAP och har en unik förmåga att blockera signalering via IL-1, IL-33 och IL-36. Blockering av dessa signaler har en stor potential i behandlingen av ett flertal inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. Därför är det initiala fokuset för CAN10 på behandling av två svåra sjukdomar, hjärtmuskelinflammation och systemisk skleros. Effekten av CAN10 har visats i prekliniska in vivo-modeller där behandling med CAN10 surrogat-antikropp ledde till en signifikant minskning av inflammation och fibros i en modell för hjärtmuskelinflammation och en motverkad försämring i hjärtfunktion. CAN10 minskade även sjukdomsutvecklingen i modeller för systemisk skleros, bukhåleinflammation, psoriasis och psoriasisartrit. CAN10 är för närvarande i preklinisk utveckling och den första kliniska studien förväntas påbörjas i Q3 2022.

Om nadunolimab (CAN04)
Antikroppen CAN04 binder starkt till dess målmolekyl IL1RAP och fungerar genom inducering av ADCC och blockering av IL-1α- och IL-1β-signalering. CAN04 kan därmed motverka IL-1-systemets bidrag till en immunsuppressiv mikromiljö i tumörer liksom utvecklandet av resistens mot cellgiftsbehandling. CAN04 undersöks i flertal pågående kliniska studier. I fas I/IIa-studien CANFOUR, undersöks första linjens kombinationsbehandling med standardcellgifter för patienter med PDAC (gemcitabin/nab-paclitaxel) eller NSCLC (gemcitabin/cisplatin) (NCT03267316). Positiva interimsdata för kombinationsterapierna visar långvariga responser eller pseudoprogression hos patienter med PDAC vilket ger iPFS på 7,8 månader i median och en överlevnad på 12,6 månader i median. Högre effekt observerades även i NSCLC-patienter med en PFS på 7,2 månader i median. Responsfrekvens på 53% observerades i patienter med icke-skivepitel NSCLC, med ännu högre responser i patienter som tidigare behandlats med pembrolizumab. Dessa resultat visar högre effekt jämfört med vad som förväntas med enbart cellgifter. CAN04 undersöks med cellgifter även i fas I-studien CAPAFOUR med FOLFIRINOX i första linjens behandling av metastaserande PDAC (NCT04990037), och i två ytterligare kliniska studier, CESTAFOUR och TRIFOUR, i andra cancerformer såsom gallgångscancer, tjocktarmscancer och trippelnegativ bröstcancer. CAN04 utvärderas även med immunkontrollhämmaren pembrolizumab, med eller utan cellgifter, i fas I-studien CIRIFOUR (NCT04452214).


wkr0006.pdf