Pressmeddelande

01 dec, 2021  ·  Regulatorisk information

Cantargia rapporterar om opposition mot nyligen godkänt europeiskt patent

Cantargia AB rapporterade idag att oppositioner har lämnats in mot ett av Cantargias europeiska patent, EP3293202. Detta patent ger ett brett skydd för IL1RAP-bindande antikroppar med egenskaper liknande nadunolimab. Cantargia har ett stort antal godkända patent kring behandlingar som har IL1RAP som måltavla. Oppositionerna har ingen formell påverkan på Cantargias övriga patent, inklusive de patent som specifikt skyddar nadunolimab.

Cantargia har ett omfattande patentskydd för IL1RAP-baserade antikroppar med över 100 godkända patent globalt, inklusive kring terapi och diagnostik av cancer. Cantargias patentfamiljer inkluderar även patent som avser behandling av leukemier och solida tumörer på de viktigaste marknaderna såsom USA, Europa, Japan och Kina.

Cantargia rapporterade idag att oppositioner har lämnats in av tredje parter mot ett av dess europeiska patent, EP3293202, som nyligen erhöll godkännande. Detta patent ger ett brett skydd för IL1RAP-bindande antikroppar med definierade egenskaper, såsom bindningsställe, affinitet, samt förmåga att internaliseras i cancerceller. Det ska noteras att oppositionerna inte har någon påverkan på övriga europeiska patent i denna familj, inklusive det patent som mera specifikt fokuserar på huvudprojektet nadunolimab samt dess olika varianter. Nästa steg är en formell process där Cantargia ges möjlighet att kommentera på oppositionen. Oppositionsprocessen förväntas avslutas inom 1-2 år.

”Baserat på de positiva kliniska data som Cantargia har presenterat för nadunolimab, har en ökad konkurrens inom IL1RAP-fältet blivit allt mera påtaglig, även om Cantargia har ett försprång. Opposition mot godkända patent är en vanlig företeelse från konkurrenter inom områden med hög kommersiell potential och de här oppositionerna bekräftar detta. Vår åsikt är att det godkända patentet i fråga är väl underbyggt och att oppositionerna saknar grund.” sa Göran Forsberg, VD på Cantargia.

Tidigare oppositioner mot Cantargias patentportfölj har avslagits och Cantargias skydd för behandlingar med IL1RAP som måltavla har kvarstått med oförändrade patentkrav. Den senaste oppositionen mot ett av Cantargias europeiska patent med krav som fokuserar på anti-IL1RAP-antikropp för behandling av solida tumörer som uttrycker IL1RAP, avslogs helt av europeiska patentverket.

För ytterligare information kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: +46 (0)46-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan som Cantargia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 december 2021 kl.16.00 CET.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), org. nr 556791–6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar och har etablerat en plattform baserat på proteinet IL1RAP, involverat i ett flertal cancerformer och inflammatoriska sjukdomar. Huvudprojektet, antikroppen nadunolimab (CAN04), studeras kliniskt i kombination med cellgifter eller immunterapi med primärt fokus på icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Positiva interimsdata från kombination med cellgifter indikerar en högre effektivitet än vad som förväntas med enbart cellgifter. Cantargias andra projekt, antikroppen CAN10, behandlar allvarliga autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på systemisk skleros och myokardit.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via www.cantargia.com.

Om nadunolimab (CAN04)
Antikroppen CAN04 binder starkt till dess målmolekyl IL1RAP och fungerar genom inducering av ADCC och blockering av IL-1α- och IL-1β-signalering. CAN04 kan därmed motverka IL-1-systemets bidrag till en immunsuppressiv mikromiljö i tumörer liksom utvecklandet av resistens mot cellgiftsbehandling. CAN04 undersöks i flertal pågående kliniska studier. I fas I/IIa-studien CANFOUR, undersöks första linjens kombinationsbehandling med standardcellgifter för patienter med PDAC (gemcitabin/nab-paclitaxel) eller NSCLC (gemcitabin/cisplatin) (NCT03267316). Positiva interimsdata för kombinationsterapierna visar långvariga responser eller pseudoprogression hos patienter med PDAC vilket ger iPFS på 7,8 månader i median och en överlevnad på 12,6 månader i median. Högre effekt observerades även i NSCLC-patienter med en PFS på 7,2 månader i median. Responsfrekvens på 53% observerades i patienter med icke-skivepitel NSCLC, med ännu högre responser i patienter som tidigare behandlats med pembrolizumab. Dessa resultat visar högre effekt jämfört med vad som förväntas med enbart cellgifter. CAN04 undersöks med cellgifter även i fas I-studien CAPAFOUR med FOLFIRINOX i första linjens behandling av metastaserande PDAC (NCT04990037), och i två ytterligare kliniska studier, CESTAFOUR och TRIFOUR, i andra cancerformer såsom gallgångscancer, tjocktarmscancer och trippelnegativ bröstcancer. CAN04 utvärderas även med immunkontrollhämmaren pembrolizumab, med eller utan cellgifter, i fas I-studien CIRIFOUR (NCT04452214).


wkr0006.pdf