Pressmeddelande

19 jan, 2022  ·  Regulatorisk information

Cantargia rapporterar överklagande av tredje part mot EPO:s beslut till förmån för Cantargias patent

Cantargia AB rapporterade idag att en tredje part lämnat in överklagande sedan deras tidigare opposition (invändning) mot ett av Cantargias europeiska patent misslyckats. Överklagandet gäller beslutet från ”Opposition Division” vid europeiska patentverket (EPO) att avslå oppositionen mot Cantargias patent, EP 3020730, som rör behandling av solida tumörer med IL1RAP-bindande antikropp. Detta patent är en del av Cantargias starka IP-portfölj och då patentet baseras på en s.k. avdelad ansökan, omfattas inte moderpatentet av denna process.

”Allteftersom Cantargia rapporterar nya resultat som stödjer den kommersiella potentialen hos IL1RAP-bindande antikroppar för behandling av cancer, har vi observerat ökad aktivitet från potentiella konkurrenter. Då tidigare försök att begränsa vår patentportfölj runt IL1RAP inte lyckats, och med tanke på det tydliga beslut som tidigare fattats av europeiska patentverket, förväntar vi att överklagandet saknar grund.” sa Göran Forsberg, VD på Cantargia.

En tredje part, MAB Discovery GmbH, har tidigare lämnat in en opposition mot ett av Cantargias europeiska patent, EP 3020730, som ger brett skydd för behandling av IL1RAP-uttryckande solida tumörer med anti-IL1RAP-antikropp och är giltigt till åtminstone 2032. ”Opposition Division” vid EPO avslog denna opposition och därmed upprätthölls validiteten av Cantargias patent, vilket kommunicerades den 30 september 2021.

Cantargia rapporterade idag att MAB Discovery nu har lämnat in meddelande om överklagande mot ”Opposition Divisions” beslut att avslå oppositionen mot EP 3020730. Som nästa steg skall MAB Discovery inom två månader inlämna grund för överklagandet. Denna överklagandeprocess förväntas ta 2-3 år. Det ska noteras att Cantargias övriga europeiska patent, eller liknande patent utanför Europa, inte omfattas av denna process.

Cantargia har ett omfattande skydd för IL1RAP-bindande antikroppar och deras användning vid behandling och diagnostik av cancer, inklusive leukemier och solida tumörer. Cantargias patentportfölj består av över 100 godkända patent globalt på viktiga marknader såsom USA, Europa, Japan och Kina.

För ytterligare information kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: +46 (0)46-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan som Cantargia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 januari 2022 kl. 14.30 CET.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), org. nr 556791–6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar och har etablerat en plattform baserat på proteinet IL1RAP, involverat i ett flertal cancerformer och inflammatoriska sjukdomar. Huvudprojektet, antikroppen nadunolimab, studeras kliniskt i kombination med cellgifter eller immunterapi med primärt fokus på icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Positiva interimsdata från kombination med cellgifter indikerar en högre effektivitet än vad som förväntas med enbart cellgifter. Cantargias andra projekt, antikroppen CAN10, behandlar allvarliga autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på systemisk skleros och myokardit.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via www.cantargia.com.

Om nadunolimab (CAN04)
Antikroppen CAN04 binder starkt till dess målmolekyl IL1RAP och fungerar genom inducering av ADCC och blockering av IL-1α- och IL-1β-signalering. CAN04 kan därmed motverka IL-1-systemets bidrag till en immunsuppressiv mikromiljö i tumörer liksom utvecklandet av resistens mot cellgiftsbehandling. CAN04 undersöks i flertal pågående kliniska studier. I fas I/IIa-studien CANFOUR, undersöks första linjens kombinationsbehandling med standardcellgifter för patienter med PDAC (gemcitabin/nab-paclitaxel) eller NSCLC (gemcitabin/cisplatin) (NCT03267316). Positiva interimsdata för kombinations­terapierna visar långvariga responser eller pseudoprogression hos patienter med PDAC vilket ger iPFS på 7,2 månader i median och en överlevnad på 12,7 månader i median. Högre effekt observerades även i NSCLC-patienter med en PFS på 7,2 månader i median. Responsfrekvens på 53% observerades i patienter med icke-skivepitel NSCLC, med ännu högre responser i patienter som tidigare behandlats med pembrolizumab. Dessa resultat visar högre effekt jämfört med vad som förväntas med enbart cellgifter. CAN04 undersöks med cellgifter även i fas I-studien CAPAFOUR med FOLFIRINOX i första linjens behandling av metastaserande PDAC (NCT04990037), och i två ytterligare kliniska studier, CESTAFOUR (NCT05116891) och TRIFOUR (NCT05181462), i andra cancerformer såsom gallgångscancer, tjocktarmscancer och trippelnegativ bröstcancer. CAN04 utvärderas även med immunkontrollhämmaren pembrolizumab, med eller utan cellgifter, i fas I-studien CIRIFOUR (NCT04452214).


wkr0006.pdf