Pressmeddelande

25 juli 2022  ·  Regulatorisk information

Cantargia rapporterar nya prekliniska effektdata för CAN10 som stödjer utveckling i hjärtmuskelinflammation

Cantargia (Cantargia AB; Nasdaq Stockholm: CANTA) rapporterade idag nya prekliniska data från ett samarbete med Johns Hopkins University School of Medicine som visar effekt av CAN10 i en modell för viral hjärtmuskelinflammation. Resultaten framhäver potentialen av CAN10 vid behandling av denna vanligt förekommande form av sjukdomen, inför kommande kliniska studier. Dessa data kommer att presenteras på en postersession på en av världens största konferenser för innovation inom hjärtmedicin, Basic Cardiovascular Sciences (BCVS) Scientific Sessions 2022, som hålls i Chicago den 25-28 juli 2022.

Den IL1RAP-bindande antikroppen CAN10 har visat effekt i olika inflammatoriska och autoimmuna sjukdomsmodeller, bland annat autoimmun hjärtmuskelinflammation. Resultaten som kommer presenteras på BCVS Scientific Sessions 2022 visar även effekt av en CAN10 surrogatantikropp i en modell för viral hjärtmuskelinflammation. Hjärtmuskelinflammation är en livshotande sjukdom som karaktäriseras av inflammation i hjärtmuskeln samt försämrad hjärtfunktion. Sjukdomen kan orsakas av autoimmunitet, men ännu vanligare av virusinfektioner, och förekomsten av hjärtmuskelinflammation har ökat under COVID-19-pandemin.

I modellen för viral hjärtmuskelinflammation påvisades IL1RAP på immunceller och stromaceller i hjärtat. Vidare analyser visade att surrogatantikroppen för CAN10 minskade sjukdomsbördan och inflammationen, vilket visas genom en minskning av antalet immunceller i hjärtat. Genom ekokardiografi bekräftades även att CAN10 surrogatantikroppen bevarade hjärtfunktionen. Dessa effekter uppnåddes inte med en antagonist för enbart IL-1-signalering. Resultaten togs fram i samarbete med Dr. Daniela Čihákovás forskargrupp på Johns Hopkins University School of Medicine.

Våra studier indikerar att IL1RAP-signalering är involverat i sjukdomsutvecklingen av viral hjärtmuskelinflammation och att blockad av IL1RAP med CAN10-antikroppen kan ha positiva effekter på olika aspekter av sjukdomen. Vi är väldigt entusiastiska över dessa resultat som ger oss ledtrådar kring den underliggande biologin vid hjärtmuskelinflammation och pekar på en potentiell ny behandling,” sa Dr. Daniela Čiháková.

Dessa nya data ger ytterligare stöd åt den stora potentialen i CAN10 vid behandling av kardiovaskulär sjukdom. De stödjer även den kliniska utvecklingen av CAN10 i hjärtmuskelinflammation då vi nu kan visa effekter i modeller för både autoimmun och viral hjärtmuskelinflammation. Vi ser fram emot att påbörja kliniska studier för CAN10 i början av 2023,” sa Göran Forsberg, VD på Cantargia.

De nya resultaten för CAN10 kommer att presenteras på en poster på BCVS Scientific Sessions 2022. Postern kommer även att göras tillgänglig på Cantargias hemsida (https://cantargia.com/forskning-utveckling/publikationer) efter att presentationen ägt rum den 27 juli.

För ytterligare information kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: +46 (0)46-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 25 juli 2022 kl. 15.00 CET.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), org. nr 556791–6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar och har etablerat en plattform baserat på proteinet IL1RAP, involverat i ett flertal cancerformer och inflammatoriska sjukdomar. Huvudprojektet, antikroppen nadunolimab (CAN04), studeras kliniskt i kombination med cellgifter eller immunterapi i ett flertal kliniska studier – CANFOUR, CIRIFOUR, CAPAFOUR, CESTAFOUR, TRIFOUR – med primärt fokus på icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Positiva interimsdata från kombination med cellgifter indikerar en högre effektivitet än vad som förväntas med enbart cellgifter. Cantargias andra projekt, antikroppen CAN10, har en annan profil för blockering av signalering via IL1RAP jämfört med nadunolimab och behandlar allvarliga autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på systemisk skleros och hjärtmuskelinflammation.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via www.cantargia.com.

Om CAN10
Antikroppen CAN10 binder starkt till dess målmolekyl IL1RAP och har en unik förmåga att blockera signalering via IL-1, IL-33 och IL-36. Blockering av dessa signaler har en stor potential i behandlingen av ett flertal inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. Det initiala fokuset för CAN10 är på behandling av två svåra sjukdomar, hjärtmuskelinflammation och systemisk skleros. I prekliniska in vivo-modeller för hjärtmuskelinflammation visade behandling med CAN10 surrogatantikropp en signifikant minskning av inflammation och fibros samt en motverkad försämring i hjärtfunktion. CAN10 minskade även sjukdomsutvecklingen i modeller för systemisk skleros, bukhåleinflammation, psoriasis och psoriasisartrit. CAN10 är för närvarande i senare fas av den prekliniska utvecklingen och den första kliniska studien förväntas


wkr0006.pdf