Pressmeddelande
9 jan. 2024  ·  Regulatorisk information

Cantargia rapporterar kliniska framsteg i fas I studien för CAN10-projektet

Cantargia (Cantargia AB; Nasdaq Stockholm: CANTA) rapporterade idag uppmuntrande framsteg i den pågående kliniska fas I-studien av CAN10-antikroppen. Studien fortskrider enligt planerna, med de fyra initiala dosgrupperna avslutade utan några säkerhetsproblem. Dessutom binder CAN10 till sitt målprotein, IL1RAP, på immunceller från försökspersonerna på ett dosberoende sätt i enlighet med beräkningar från prekliniska studier.

"Vi är mycket glada över att kunna rapportera framsteg i Cantargias andra kliniska program, CAN10. Data som genereras kring säkerhet och receptorbindning är uppmuntrande och bekräftar våra prediktioner. Vi ser fram emot den fortsatta utvärderingen av friska försökspersoner inför studier på patienter”, säger Göran Forsberg, VD för Cantargia.

CAN10 är ett av två kliniska projekt i Cantargias pipeline. Antikroppen CAN10 har utformats för behandling av autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar med inledande fokus på systemisk skleros och myokardit. Den kliniska fas I-studien undersöker initialt ökande nivåer av CAN10 som administrering av engångsdos till friska försökspersoner följt av studier av multipel dosering hos patienter med psoriasis. Det primära resultatmåttet (Eng: endpoint) relaterar till säkerhet. Detaljer om den kliniska studien finns på https://clinicaltrials.gov/study/NCT06143371.

De fyra första dosgrupperna med friska försökspersoner har nu avslutat behandlingsperioden. Inga säkerhetsproblem har observerats och den femte dosgruppen har startat i enlighet med protokollet. Dessutom visar en laboratorieanalys av antalet IL1RAP molekyler som bundit CAN10 (Eng: Receptor Occupancy study) att redan vid initiala dosnivåer binder CAN10 på ett dosberoende sätt majoriteten av IL1RAP-molekylerna på immunceller. Detta är i linje med prediktionen från prekliniska studier. Dessutom analyseras biomarkörprover som tagits under studien för närvarande för att dokumentera blockering av IL-1- och IL-36-stimulering av immunceller. De första resultaten från sådana studier väntas under Q2 2024. Studier på patienter med psoriasis förväntas starta H2 2024.