Pressmeddelande
14 juni 2024  ·  Regulatorisk information

Cantargia rapporterar fortsatta framsteg i pågående klinisk fas I-studie med CAN10

Cantargia (Cantargia AB; Nasdaq Stockholm: CANTA) meddelade idag framsteg i den pågående kliniska fas I-studien med CAN10-antikroppen. Sju dosgrupper har nu behandlats utan några säkerhetsproblem. Därutöver bekräftar ytterligare analyser full receptorbindning av CAN10 till måltavlan IL1RAP på immunceller från försökspersonerna. Studien följer tidsplanen och behandlingen av nästa grupp startar nu direkt. Därefter påbörjas den första gruppen för studie av multipel dosering, vilken planeras starta under det tredje kvartalet.

"CAN10-programmet har passerat ytterligare en viktig milstolpe, och de nya resultaten stärker vår tilltro till programmet. Med sin unika verkningsmekanism, som adresserar IL-1-familjens sjukdomsdrivande aktivitet, har CAN10 enorm potential att behandla ett stort antal auto-immuna och inflammatoriska sjukdomar," säger Göran Forsberg, VD för Cantargia.

CAN10 är ett av två kliniska projekt i Cantargias projektportfölj. CAN10-antikroppen har designats för behandling av auto-immuna/inflammatoriska sjukdomar och har potential att bli en "pipeline in a pill" med flera möjliga indikationer. Den kliniska fas I-studien undersöker ökande nivåer av CAN10 som administrering av engångsdos till friska försökspersoner följt av studier av multipel dosering hos deltagare med mild till måttlig psoriasis. Det primära effektmåttet relaterar till säkerhet. Detaljer om studien finns på https://clinicaltrials.gov/study/NCT06143371.

De första sju dosgrupperna med friska frivilliga har nu avslutat behandlingsperioden. Inga säkerhetsproblem har observerats och den åttonde dosgruppen är på väg att starta i enlighet med protokollet. Dessutom fortsätter den viktiga receptorbindnings-studien att bekräfta modeller från prekliniska studier och komplett inbindning har nu dokumenterats på både monocyter och neutrofiler. Biomarkörprover som tagits under studien analyseras för att dokumentera en dosberoende inhibering av IL-1 och IL-36 stimulerad frisättning av biomarkörer från immunceller. Ytterligare biomarkörresultat baserade på de första sju dosgrupperna förväntas i mitten av 2024. Dosering av försökspersoner med psoriasis förväntas starta Q3 2024, före fas II 2025.