Pressmeddelande
10 apr. 2024

Cantargia publicerar prekliniska resultat kring CAN10:s potential i systemisk skleros i ledande vetenskaplig tidskrift

Cantargia (Cantargia AB; Nasdaq Stockholm: CANTA) meddelade idag publiceringen av prekliniska resultat kring CAN10 i systemisk skleros, i en av de ledande reumatologiska tidskrifterna, ”Annals of the Rheumatic Diseases”. CAN10 motverkade sjukdomsutveckling i flera modeller av systemisk skleros. Resultaten stärks av att CAN10:s måltavla, IL1RAP, och dess signalsystem (IL-1, IL-33 och IL-36) är uppreglerade och sjukdomsinducerande i huden hos patienter med systemisk skleros. CAN10 är en antikropp i fas I klinisk utveckling.

"Vi är verkligen nöjda att de viktiga resultat som understöder CAN10:s utveckling i systemisk skleros uppmärksammas i en ledande vetenskaplig tidskrift. Med en pågående klinisk fas I-studie, så förbereder vi redan nu för fas II-utveckling i denna livshotande sjukdom," säger Göran Forsberg, VD för Cantargia.

Systemisk skleros är en livshotande sjukdom som leder till fibros i huden, lungorna och andra inre organ. Patienter får ofta en avsevärd negativ påverkan på sin livskvalitet och det finns inga effektiva behandlingar tillgängliga idag. Systemisk skleros är en av de prioriterade indikationerna i CAN10:s utvecklingsprogram.

De publicerade resultaten visar att CAN10:s måltavla, IL1RAP, och de IL1RAP-beroende signalsubstanserna IL-1, IL-33 och IL-36 är uppreglerade i hud från systemisk skleros-patienter och att IL-1, IL-33 och IL-36 ökar mängden bindväv producerat av hudfibroblaster från systemisk skleros-patienter, vilket kan reduceras av CAN10. Dessutom uppnåddes en markant reduktion av hud- och lungfibros vid terapeutisk behandling med en surrogatantikropp av CAN10 (mCAN10) i tre olika prekliniska modeller av systemisk skleros. Analys av genuttryck indikerade en bred verkningsmekanism för mCAN10, som normaliserade uttrycker av en majoritet av de gener som vanligtvis är dysreglerade i systemisk skleros. Sammanfattningsvis visar de publicerade resultaten att CAN10 påverkar centrala processer viktiga i systemisk skleros och att CAN10 erbjuder en ny och lovande möjlighet för behandling av sjukdomen. Publiceringen i en mycket inflytelserik vetenskaplig tidskrift (med så kallad impact factor 27,4) reflekterar den vetenskapliga signifikansen av resultaten.

Detta arbete genomfördes i samarbete med en världsledande forskningsgrupp under ledning av professor Jörg Distler vid Heinrich-Heine universitetet i tyska Düsseldorf. Nyckelresultaten från dessa studier presenterades nyligen som en poster vid Systemic Sclerosis World Congress 14–16 mars 2024.

”Systemisk sklerospatienter har ett mycket stort behov av nya behandlingar. De publicerade resultaten ger starka bevis för att signalering via IL1RAP reglerar sjukdomsutveckling vid systemisk skleros. Användningen av både patientprover och tre olika prekliniska modeller stärker den translationella aspekten av data och indikerar en effekt av CAN10 på viktiga signalvägar i denna sjukdom. Jag ser verkligen fram emot att följa den kliniska utvecklingen av CAN10, som har potential att bli en ny, riktad behandling för patienter med systemisk skleros,” säger professor Jörg Distler.

Artikeln, med titeln “Combined inhibition of IL-1, IL-33 and IL-36 signaling by targeting IL1RAP ameliorates skin and lung fibrosis in preclinical models of Systemic Sclerosis”, har författats av Grönberg et al. and finns tillgänglig via denna länk.