Pressmeddelande

30 aug. 2022

Cantargia publicerar prekliniska data som visar stark antitumöreffekt för nadunolimab i kombination med cellgifter

Cantargia (Cantargia AB; Nasdaq Stockholm: CANTA) meddelade idag publiceringen av prekliniska resultat som visar att Cantargias huvudkandidat, den IL1RAP-bindande antikroppen nadunolimab (CAN04), ger en synergistisk antitumör­effekt med cellgifter genom en mekanism som är kliniskt relevant. Denna effekt är beroende av nadunolimabs unika förmåga att samtidigt blockera både alfa- och betaformen av interleukin-1 (IL-1). Dessa fynd stödjer den lovande kliniska interimsdata som presenterats för nadunolimab i patienter med bukspottkörtelcancer (PDAC) eller icke-småcellig lungcancer (NSCLC).

”De publicerade resultaten visar tydligt att blockering av IL1RAP i kombination med cellgifter utgör en effektiv behandling och ger ytterligare stöd för utvecklingen av nadunolimab som en ny cancerbehandling. Resultaten påvisar dessutom den stora fördelen med nadunolimabs förmåga att blockera IL-1-systemet jämfört med andra behandlingar som för närvarande utvärderas kliniskt,” sa Göran Forsberg, VD på Cantargia.

Resultaten som publicerats i den referentgranskade tidskriften Cancer Immunology, Immunotherapy, visar att cellgifter utlöser frisättning av IL-1α från tumörceller, vilket i sin tur startar produktion av IL-1β av så kallade stromaceller som finns i tumörvävnaden. Detta är viktigt då både IL-1α och IL-1β bidrar till utvecklingen av resistens mot cellgifter i tumörer. Data visar dessutom att nadunolimab kan blockera denna IL-1α-beroende interaktion mellan tumörceller och stromaceller. Nadunolimab i kombination med cellgifter visar även en starkare antitumöreffekt jämfört med kontrollgrupp för cellgifter. Denna effekt uppnås inte med en antikropp som enbart blockerar IL-1β-signalering, vilket indikerar att nadunolimabs förmåga att blockera både IL-1α och IL-1β är central för dess synergi med cellgifter.

Dessa resultat stödjer de lovande kliniska interimsdata som nyligen presenterats på den årliga konferensen ASCO 2022. I de över 70 PDAC-patienter och 30 NSCLC-patienter som utvärderats i fas IIa-delen av den kliniska CANFOUR-studien, visar nadunolimab i kombination med cellgifter effekter som är betydligt starkare jämfört med historiska kontrolldata för enbart cellgifter.

Artikeln med titeln “Blockade of IL-1α and IL-1β signaling by the anti-IL1RAP antibody nadunolimab (CAN04) mediates synergistic anti-tumor efficacy with chemotherapy” är författad av Rydberg Millrud et al. och finns att hitta via följande länk:  https://link.springer.com/article/10.1007/s00262-022-03277-3. Delar av den publicerade datan har tidigare presenterats på vetenskapliga konferenser.

Antikroppen nadunolimab har en unik verkningsmekanism; den bidrar till avdödning av IL1RAP-uttryckande tumörceller och blockerar tumörfrämjande signaler från de två molekylerna IL-1α och IL-1β. Nadunolimab utvärderas för närvarande i ett flertal kliniska studier i kombination med cellgifter för behandling av olika typer av cancer.

För ytterligare information kontakta

Göran Forsberg, VD
Telefon: +46 (0)46-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information lämnades för offentliggörande den 30 augusti 2022 kl. 08.45.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), org. nr 556791–6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar och har etablerat en plattform baserat på proteinet IL1RAP, involverat i ett flertal cancerformer och inflammatoriska sjukdomar. Huvudprojektet, antikroppen nadunolimab, studeras kliniskt i kombination med cellgifter eller immunterapi med primärt fokus på icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Positiva interimsdata från kombination med cellgifter indikerar en högre effektivitet än vad som förväntas med enbart cellgifter. Cantargias andra projekt, antikroppen CAN10, behandlar allvarliga autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på systemisk skleros och hjärtmuskelinflammation.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via www.cantargia.com.

Om nadunolimab (CAN04)
Antikroppen CAN04 binder starkt till dess målmolekyl IL1RAP och fungerar genom inducering av ADCC och blockering av IL-1α- och IL-1β-signalering. CAN04 kan därmed motverka IL-1-systemets bidrag till en immunsuppressiv mikromiljö i tumörer liksom utvecklandet av resistens mot cellgiftsbehandling. CAN04 undersöks i flertal pågående kliniska studier. I fas I/IIa-studien CANFOUR, undersöks första linjens kombinationsbehandling med standardcellgifter för patienter med PDAC (gemcitabin/nab-paclitaxel) eller NSCLC (gemcitabin/cisplatin) (NCT03267316). Positiva interimsdata för kombinations­terapierna visar långvariga responser i 73 PDAC-patienter vilket ger iPFS på 7,2 månader i median och en överlevnad på 12,7 månader i median. Högre effekt observerades även i 30 NSCLC-patienter med en PFS på 6,8 månader i median. En responsfrekvens på 53% uppnåddes, med ännu högre responser i patienter med icke-skivepitel NSCLC som tidigare behandlats med pembrolizumab. Dessa resultat visar högre effekt jämfört med vad som förväntas med enbart cellgifter. CAN04 undersöks med cellgifter även i fas I-studien CAPAFOUR med FOLFIRINOX i första linjens behandling av metastaserande PDAC (NCT04990037), och i två ytterligare kliniska studier, CESTAFOUR (NCT05116891) och TRIFOUR (NCT05181462), i andra cancerformer såsom gallgångscancer, tjocktarmscancer och trippelnegativ bröstcancer. CAN04 utvärderas även med immunkontrollhämmaren pembrolizumab, med eller utan cellgifter, i fas I-studien CIRIFOUR (NCT04452214).


wkr0006.pdf