Pressmeddelande
10 nov. 2023  ·  Regulatorisk information

Cantargia publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2023

Cantargia AB:s (”Cantargia”) delårsrapport för januari till september 2023 finns tillgänglig på bolagets hemsida www.cantargia.com.

”De senaste månaderna har varit både händelserika och framgångsrika för Cantargia. Vi har fokuserat och fört vår pipeline framåt och driver numera två kliniska projekt i och med att dosering av friska frivilliga påbörjats inom CAN10-projektet.
Vi har även gjort stora framsteg i huvudprojektet nadunolimab, både inom behandling av bukspottkörtelcancer och trippelnegativ bröstcancer. Det är därför med stor spänning och förväntan som vi genomför den kontrollerade kliniska studien TRIFOUR i trippelnegativ bröstcancer samt förbereder en likaledes kontrollerad klinisk studie i bukspottkörtelcancer med målet att påbörja behandling av patienter i början av 2024.
Den nyligen genomförda emissionen har säkrat finansiering av de återstående stegen innan patienter börjar behandlas och vi har också kassa som räcker in i 2025”, säger Göran Forsberg, VD på Cantargia.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Nya kliniska data för patienter med bukspottkörtelcancer (PDAC) presenterades; dessa visade starkast effekt av nadunolimab i patienter med höga IL1RAP-nivåer. Biomarkörsdata visade även att höga IL1RAP-nivåer har en koppling till KRAS-mutationer som driver aggressiv sjukdom.
 • Nya prekliniska data visade antitumöreffekt av immunterapi som generellt förstärktes med nadunolimab.
 • Ett anslag beviljades till MD Anderson i Texas för att genomföra en klinisk fas Ib/IIa-studie med nadunolimab inom leukemi.
 • Behandling påbörjades i första kliniska fas I-studien med CAN10. Dessutom beviljade amerikanska läkemedelsverket, FDA, särläkemedelsstatus till CAN10 för behandling av systemisk skleros.
 • Europeiska patentverket, EPO, beslutade, som svar på oppositionerna mot Cantargias patent EP3293202, att patentet skulle kvarstå med uppdaterat kravomfång.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Positiva effektsignaler och god säkerhet presenterades för nadunolimab i kombination med cellgifter i trippelnegativ bröstcancer (TNBC).
 • EPO:s beslut att upprätthålla patent EP3293202 överklagades av en tredje part.
 • En riktad nyemission genomfördes om cirka 59,3 MSEK innan avdrag för transaktionskostnader, vilket innebär att bolagets kassa räcker in i 2025.

Finansiell information

Januari - September 2023

 • Nettoomsättning: 0,0 (0,0) MSEK
 • Rörelseresultat: -218,9 (-291,8) MSEK
 • Resultat efter skatt: -208,8 (-281,2) MSEK
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning: -1,25 (-2,44) SEK
 • Soliditet: 77 (88) %
 • Likvida medel: 120,0 (259,7) MSEK
 • Kortfristiga placeringar: 80,2 (236,8) MSEK

Tredje kvartalet 2023

 • Nettoomsättning: 0,0 (0,0) MSEK
 • Rörelseresultat: -78,7 (-74,2) MSEK
 • Resultat efter skatt: -76,5 (-70,5) MSEK
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning: -0,46 (-0,49) SEK

I anslutning till att rapporten för det tredje kvartalet publiceras bjuder Cantargia in investerare, analytiker och media till en audiocast med telefonkonferens (på engelska) den 10 november, klockan 15:00 (CET). Bolagets VD, Göran Forsberg och CFO, Patrik Renblad kommer då att presentera Cantargia och kommentera rapporten för tredje kvartalet 2023, följt av en frågestund.

Om du önskar delta via webbsändningen gå in på nedanstående länk. Via webbsändningen finns möjlighet att ställa skriftliga frågor. Webbsändning: https://ir.financialhearings.com/cantargia-q3-report-2023.

Om du önskar ställa muntliga frågor via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5008670

Webbsändningen kan även ses i efterhand och nås på Cantargias webbplats: www.cantargia.com.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-11-10 07:00 CET.