Pressmeddelande
23 maj 2023  ·  Regulatorisk information

Cantargia publicerar delårsrapport för första kvartalet 2023

Cantargia AB:s delårsrapport för första kvartalet 2023 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida http://cantargia.com/investerare/finansiella-rapporter.

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • Lovande tidig säkerhet och effekt rapporterades för nadunolimab ihop med cellgifter i de första patienterna med trippelnegativ bröstcancer (TNBC) som rekryterats till doseskaleringsfasen i den kliniska fas Ib/II-studien TRIFOUR. Strax därefter behandlades den första patienten i den efterföljande randomiserade fas II-delen.
 • Den GLP-reglerade toxicitetsstudien för CAN10 slutfördes framgångsrikt.
 • Patrik Renblad rekryterades som ny Chief Financial Officer (CFO).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Nya, lovande effektdata för kombinationsbehandling med nadunolimab i patienter med bukspottkörtelcancer (PDAC) presenterades på konferensen AACR 2023. Dessa visade att en patientsubgrupp med höga nivåer av IL1RAP drar mest nytta av behandling med nadunolimab och cellgifter. Även anti-metastaserande effekter av nadunolimab i olika cancermodeller presenterades.
 • Planer på en ny randomiserad klinisk fas IIb-studie meddelades. Denna kommer att utvärdera nadunolimab i kombination med gemcitabin/nab-paclitaxel i ytterligare PDAC-patienter.
 • Patientrekryteringen till CANFOUR-studien avslutades. God säkerhet rapporterades för nadunolimab ihop med carboplatin/pemetrexed i de tio behandlade patienterna med icke-skivepitel icke-småcellig lungcancer (NSCLC). Biomarkörer kommer nu utvärderas i samtliga behandlade NSCLC-patienter.
 • Ansökan om att påbörja den första kliniska studien för CAN10 lämnades in till regulatoriska myndigheter.

Finansiell information

Första kvartalet 2023

 • Nettoomsättning: 0 (0) MSEK
 • Rörelseresultat: -77,6 (-121,6) MSEK
 • Resultat efter skatt: -75,9 (-117,5) MSEK
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning: -0,45 (-1,17) SEK
 • Soliditet: 77 (82) %
 • Likvida medel: 155,4 (205,7) MSEK
 • Kortfristiga placeringar: 197,4 (237,1) MSEK

I anslutning till att delårsrapporten publiceras bjuder Cantargia in investerare, analytiker och media till en audiocast med telefonkonferens (på engelska) den 23 maj, klockan 10:00 (CEST), då företagsledningen kommer att presentera Cantargia och kommentera delårsrapporten för första kvartalet 2023, följt av en frågestund.

Om du önskar delta via webbsändningen gå in på nedanstående länk. Via webbsändningen finns möjlighet att ställa skriftliga frågor. Webbsändning: https://ir.financialhearings.com/cantargia-q1-2023

Om du önskar ställa muntliga frågor via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=200784

Webbsändningen kan även ses i efterhand och nås på Cantargias webbplats: www.cantargia.com.