Pressmeddelande

10 nov. 2022  ·  Regulatorisk information

Cantargia publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2022

Cantargia AB:s (”Cantargia”) delårsrapport för januari till september 2022 finns tillgänglig på bolagets hemsida http://cantargia.com/investerare/finansiella-rapporter.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • En väsentligt övertecknad företrädesemission om cirka 250 miljoner kronor före emissionskostnader genom-fördes.
 • Nya prekliniska data presenterades för både nadunolimab och CAN10. För nadunolimab redovisades resultat som visar antitumöreffekt i kombination med cellgifter samt effekter på stromaceller i bukspottkörtelcancer (PDAC). För CAN10 redovisades effektdata i en ytterligare sjukdomsmodell för hjärtmuskelinflammation.
 • Notice of Allowance erhölls från amerikanska patentverket, USPTO, för produktpatentet för antikroppen CAN10 och patentet blev godkänt i slutet av oktober.
 • Dr. Dominique Tersago utsågs till ny Chief Medical Officer.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • En milstolpe nåddes i CAPAFOUR- och CESTAFOUR-studierna då tillräckligt antal patienter inkluderats för att avsluta rekryteringen. Cantargia meddelade att kliniska utvecklingen av nadunolimab framöver kommer att fokusera på randomiserade studier, bland annat i PDAC. Även CIRIFOUR-studien avslutades.
 • Nya data som visar effekt av nadunolimab på olika tumörstimulerande molekyler presenterades, samt ytterligare effektdata för CAN10 i modeller av systemisk skleros.

Finansiell information

Januari - September 2022

 • Nettoomsättning: 0 (0) MSEK
 • Rörelseresultat: -291,8 (-264,5) MSEK
 • Resultat efter skatt: -281,2 (-262,3) MSEK
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning: -2,44 (-2,62) SEK
 • Soliditet: 88 (91) %
 • Likvida medel: 259,7 (335,9) MSEK
 • Kortfristiga placeringar: 236,8 (312,0) MSEK

Tredje kvartalet 2022

 • Nettoomsättning: 0 (0) MSEK
 • Rörelseresultat: -74,2 (-104,7) MSEK
 • Resultat efter skatt:  -70,5 (-103,8) MSEK
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning: -0,49 (-1,04) SEK

I anslutning till att delårsrapporten publiceras bjuder Cantargia in investerare, analytiker och media till en audiocast med telefonkonferens (på engelska) den 10 november, klockan 15:00 (CET), då VD Göran Forsberg och CFO Bengt Jöndell kommer att presentera Cantargia och kommentera delårsrapporten för tredje kvartalet för 2022, följt av en frågestund.

Telefonkonferensen kan följas via: https://tv.streamfabriken.com/cantargia-q3-2022

För att delta via telefon, vänligen ring in på något att följande telefonnummer:

SE: +46850516386
UK: +442031984884
US: +14123176300, Pinkod: 4211938#

Webbsändningen kan även ses i efterhand och nås på Cantargias webbplats: www.cantargia.com.

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan information som Cantargia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2022 kl. 08.30 CET.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), org. nr 556791–6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar och har etablerat en plattform baserat på proteinet IL1RAP, involverat i ett flertal cancerformer och inflammatoriska sjukdomar. Huvudprojektet, antikroppen nadunolimab, studeras kliniskt i kombination med cellgifter eller immunterapi med primärt fokus på icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Positiva interimsdata från kombination med cellgifter indikerar en högre effektivitet än vad som förväntas med enbart cellgifter. Cantargias andra projekt, antikroppen CAN10, behandlar allvarliga autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på systemisk skleros och hjärtmuskelinflammation.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via www.cantargia.com.


wkr0006.pdf
Delårsrapport Q3 PM Sve 221110 Final.pdf