Pressmeddelande

11 nov, 2021  ·  Regulatorisk information

Cantargia publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2021

Cantargia AB:s (”Cantargia”) delårsrapport för januari till september 2021 finns tillgänglig på bolagets hemsida http://cantargia.com/investerare/finansiella-rapporter.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Nya positiva interimsdata kring behandling av patienter med icke-småcellig lungcancer (NSCLC) i CANFOUR-studien presenterades på ESMO-konferensen; nästa steg inleddes för expansion av den kliniska utvecklingen av nadunolimab och platinabaserade cellgifter inom icke-skivepitel NSCLC.
 • CIRIFOUR-studien blev fullrekryterad; även här inleddes nästa steg för expansion i icke-skivepitel NSCLC där nadunolimab utvärderas i kombination med platina-baserade cellgifter och immunterapi.
 • Patientrekryteringen fullbordades till extensionskohorten i bukspottkörtelcancer inom CANFOUR och nadunolimab tilldelades särläkemedelsstatus av FDA för behandling av bukspottkörtelcancer.
 • Första patienten behandlades i CAPAFOUR, godkännande om att påbörja CESTAFOUR erhölls och ansökan om att påbörja TRIFOUR lämnades in och godkännande erhölls av myndigheterna i Spanien.
 • Prekliniska data presenterades som visar fördelar med nadunolimabs verkningsmekanism över blockering av enbart IL-1β.
 • En opposition mot ett av Cantargias europeiska patent avslogs av europeiska patentverket.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Nadunolimab erhöll positivt utlåtande från EMA om särläkemedelsstatus vid behandling av bukspottkörtelcancer.
 • Första patienten behandlades i CESTAFOUR.
 • Framsteg i produktionsutvecklingen för CAN10 rapporterades och start för första kliniska studien för CAN10 justerades till Q3 2022.

Finansiell information

Januari - September 2021

 • Nettoomsättning: 0 (0) MSEK
 • Rörelseresultat: -264,5 (-117,5) MSEK
 • Resultat efter skatt: -262,3 (-116,6) MSEK
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning: -2,62 (-1,33) SEK
 • Soliditet: 91 (93) %
 • Likvida medel: 335,9 (282,0) MSEK
 • Kortfristiga placeringar: 312,0 (135,0) MSEK

Tredje kvartalet 2021

 • Nettoomsättning: 0 (0) MSEK
 • Rörelseresultat: -104,7 (-39,9) MSEK
 • Resultat efter skatt:  -103,8 (-39,9) MSEK
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning: -1,04 (-0,43) SEK

I anslutning till rapporten bjuder Cantargia in investerare, analytiker och media till en audiocast med telefonkonferens (på engelska) den 11 november, klockan 15:00 (CET), då VD Göran Forsberg och CFO Bengt Jöndell kommer att presentera Cantargia och kommentera rapporten för perioden juli – september 2021, följt av en frågestund.

Telefonkonferensen kan följas via: https:/tv.streamfabriken.com/cantargia-q3-2021.

För att delta via telefon, vänligen ring in på något att följande telefonnummer:

SE: +46 8 50558368
UK: +44 3333009267

Webbsändningen kan även ses i efterhand och nås på Cantargias webbplats: www.cantargia.com.

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan information som Cantargia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2021 kl. 08.30 CET.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), org. nr 556791–6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar och har etablerat en plattform baserat på proteinet IL1RAP, involverat i ett flertal cancerformer och inflammatoriska sjukdomar. Huvudprojektet, antikroppen nadunolimab (CAN04), studeras kliniskt i kombination med cellgifter eller immunterapi med primärt fokus på icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Positiva interimsdata från kombination med cellgifter indikerar en högre effektivitet än vad som förväntas med enbart cellgifter. Cantargias andra projekt, antikroppen CAN10, behandlar allvarliga autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på systemisk skleros och myokardit.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via www.cantargia.com.


wkr0006.pdf
Delårsrapport Q3 PM Sve 211111 Final.pdf