Pressmeddelande

12 nov, 2020  ·  Regulatorisk information

Cantargia publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2020

Cantargia AB:s delårsrapport för januari till september 2020 finns tillgänglig på bolagets hemsida http://cantargia.com/investerare/finansiella-rapporter.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Positiva interimsresultat presenterades från fas 2a-studien CANFOUR för kombinationsbehandling med CAN04 och cellgifter av patienter med icke-småcellig lungcancer.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Första patienten påbörjade behandling i den amerikanska fas 1-studien som utvärderar kombinationsbehandling med CAN04 och pembrolizumab.
 • Rekryteringen av patienter med bukspottkörtelcancer till fas 2a-studien CANFOUR slutfördes och positiva interimsresultat presenterades.
 • Vid en extra bolagsstämma i oktober blev Flavia Borellini vald till ny styrelseledamot i bolaget.

Finansiell information

Januari - September 2020

 • Nettoomsättning: 0 (0) MSEK
 • Rörelseresultat: -117,5 (-75,2) MSEK
 • Resultat efter skatt: -116,6 (-74,6) MSEK
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning: -1,33 (-1,05) SEK
 • Soliditet: 93 (84) %
 • Likvida medel: 282,0 (34,5) MSEK
 • Kortfristiga placeringar: 135,0 (160,0) MSEK

Tredje kvartalet 2020

 • Nettoomsättning: 0 (0) MSEK
 • Rörelseresultat: -39,9 (-26,3) MSEK
 • Resultat efter skatt:  -39,6 (-26,0) MSEK
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning: -0,43 (-0,36) SEK

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna delårsrapport har godkänts av styrelsen och verkställande direktören för publicering. Denna information är sådan information som Cantargia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 november 2020 kl. 08.30 CET.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), reg.no. 556791–6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet, antikroppen CAN04, studeras kliniskt som kombinationsterapi med cellgifter eller immunterapi med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Positiva interimsdata från kombination med cellgifter visar på högre responsfrekvens än vad som förväntas med enbart cellgifter. Cantargias andra projekt, antikroppen CAN10, behandlar allvarliga autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på systemisk skleros och myokardit.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via www.cantargia.com.


wkr0006.pdf
Delårsrapport Q3 PM Sv 201112 Final.pdf