Pressmeddelande

15 nov, 2018  ·  Regulatorisk information

Cantargia publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2018

Cantargia AB:s delårsrapport för tredje kvartalet 2018 finns tillgänglig på bolagets hemsida www.cantargia.com/Investerare/Rapporter.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

Klinik

 • I augusti presenterade Cantargia en uppdatering av den kliniska prövningen CANFOUR och fas IIa förberedelserna.

Patent

 • I juli erhöll Cantargia preliminärt godkännande från EPO kring expanderat patentskydd för behandling av solida tumörer.
 • Cantargia erhöll i juli patentgodkännande för antikroppen CAN04 (nidanilimab) i Kina.
 • I september erhöll Cantargia patentgodkännande för antikroppen CAN04 (nidanilimab) i Japan.

Listbyte

 • I juli godkändes Cantargia för notering på Nasdaq Stockholm First North Premier som ett led i processen mot Nasdaq Stockholms huvudlista.
 • I september erhöll Cantargia godkännande för notering på Nasdaq Stockholms huvudmarknad med första handelsdag den 25 september 2018.

.Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Cantargia erhöll patent i USA för antikroppen CAN03.
 • I oktober presenterade Cantargia kliniska data från den pågående CANFOUR-studien på ESMO.

Finansiell information

Perioden (2018-01-01 – 2018-09-30)

 •  Nettoomsättning, 0 (0) KSEK
 •  Rörelseresultat, -65 225 (-45 597) KSEK
 •  Periodens resultat efter skatt, -63 302 (-45 586) KSEK
 •  Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,96 (-1,48) SEK
 •  Soliditet, 93 (90) %
 •  Likvida medel, 80 691 (32 385) KSEK
 •  Kortfristiga placeringar, 110 000 (20 000) KSEK 

Tredje kvartalet (2018-07-01 – 2018-09-30)

 • Nettoomsättning, 0 (0) KSEK
 • Rörelseresultat, -21 412 (-11 306) KSEK
 • Periodens resultat efter skatt, -21 456 (-11 306) KSEK
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning -0,32 (-0,35) SEK 

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan som Cantargia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2018 kl. 08.30 CET.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 (nidanilimab), studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Studien genomförs som både monoterapi och kombinationsterapi. Cantargias andra projekt, CANxx, är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.


wkr0006.pdf
Pressmeddelande_delarsrapport_(sv)_final.pdf