Pressmeddelande

23 maj, 2022  ·  Regulatorisk information

Cantargia publicerar delårsrapport för första kvartalet 2022

Cantargia AB:s delårsrapport för första kvartalet 2022 finns tillgänglig på bolagets hemsida http://cantargia.com/investerare/finansiella-rapporter.

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • Nästa steg togs i kliniska utvecklingen av nadunolimab i bukspottkörtelcancer (PDAC) genom inklusion i Pancreatic Cancer Action Networks (PanCAN) fas II/III kliniska studie Precision Promise℠
 • Första patienten med icke-skivepitel icke-småcellig lungcancer (NSCLC) behandlades i en ny arm i CANFOUR, samt första patienten med trippelnegativ bröstcancer i TRIFOUR-studien.
 • Positiva säkerhetsdata rapporterades från CIRIFOUR-studien med nadunolimab och pembrolizumab.
 • Nya lovande resultat från icke-GLP-reglerade toxikologi-studier rapporterades för CAN10 och kliniska fas I-studien planlades till början av 2023.
 • Positiva prekliniska effektdata presenterades för CAN10 i en modell för systemisk skleros på konferensen 7th Systemic Sclerosis World Congress.
 • En tredje part överklagade tidigare beslut av europeiska patentverket (EPO) att avslå oppositionen mot ett av Cantargias patent för behandling av solida tumörer.
 • Ledningsgruppen förstärktes genom rekryteringen av Dr. Roger Belusa som interim Chief Medical Officer (CMO).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Cantargia meddelade att nya kliniska data för nadunolimab för både PDAC- och NSCLC-patienter i CANFOUR samt de första patienterna i CIRIFOUR kommer att presenteras på ASCO i juni.
 • Cantargia meddelade att positiva prekliniska effektdata presenteras för CAN10 i en modell för åderförkalkning på konferensen European Atherosclerosis Society Congress.

Finansiell information

Första kvartalet

 • Nettoomsättning: 0 (0) MSEK
 • Rörelseresultat: -121,6 (-73,2) MSEK
 • Resultat efter skatt: -117,5 (-72,6) MSEK
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning: -1,17 (-0,72) SEK
 • Soliditet: 82 (94) %
 • Likvida medel: 205,7 (176,4) MSEK
 • Kortfristiga placeringar: 237,1 (666,0) MSEK

I anslutning till att delårsrapporten publiceras bjuder Cantargia in investerare, analytiker och media till en audiocast med telefonkonferens (på engelska) den 23 maj, klockan 10:00 (CET), då VD Göran Forsberg och CFO Bengt Jöndell kommer att presentera Cantargia och kommentera delårsrapporten för första kvartalet för 2022, följt av en frågestund.

Telefonkonferensen kan följas via: https://tv.streamfabriken.com/cantargia-q1-2022

För att delta via telefon, vänligen ring in på något att följande telefonnummer:

SE: +46856642704
UK: +443333009265
US: +16467224904

Webbsändningen kan även ses i efterhand och nås på Cantargias webbplats: www.cantargia.com

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan information som Cantargia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2022 kl. 08.30 CET.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), org. nr 556791–6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar och har etablerat en plattform baserat på proteinet IL1RAP, involverat i ett flertal cancerformer och inflammatoriska sjukdomar. Huvudprojektet, antikroppen nadunolimab (CAN04), studeras kliniskt i kombination med cellgifter eller immunterapi i ett flertal kliniska studier – CANFOUR, CIRIFOUR, CAPAFOUR, CESTAFOUR och TRIFOUR – med primärt fokus på icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Positiva interimsdata från kombination med cellgifter indikerar en högre effektivitet än vad som förväntas med enbart cellgifter. Cantargias andra projekt, antikroppen CAN10, har en annan profil för blockering av signalering via IL1RAP jämfört med nadunolimab och behandlar allvarliga autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på systemisk skleros och hjärtmuskelinflammation.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via www.cantargia.com.


wkr0006.pdf
2022-05-23 Delårsrapport Q1 2022 PM Sv Final.pdf