Pressmeddelande

26 maj, 2021  ·  Regulatorisk information

Cantargia publicerar delårsrapport för första kvartalet 2021

Cantargia AB:s delårsrapport för första kvartalet 2021 finns tillgänglig på bolagets hemsida http://cantargia.com/investerare/finansiella-rapporter.

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • Första patienten med bukspottkörtelcancer påbörjade behandling i extensionsdelen av CANFOUR-studien.
 • Ansökan inlämnades om att påbörja en ny fas Ib klinisk studie av kombinationsbehandling med CAN04 och FOLFIRINOX i bukspottkörtelcancer.
 • Positiva prekliniska resultat kring säkerhet och effekt presenterades för antikroppen CAN10.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Prekliniska resultat kring antikroppen CAN10 presenterades på konferensen IMMUNOLOGY2021.
 • Letter of intent signerades med GEICAM för att genomföra en klinisk studie med CAN04 i kombination med carboplatin/gemcitabin i trippelnegativ bröstcancer.
 • Positiva interimsresultat presenterades från CANFOUR-studien som visar en ökad progressionsfri överlevnad samt total överlevnad vid kombinationsbehandling med CAN04 och cellgifter av bukspottkörtelcancer, jämfört med historiska kontrolldata.

Finansiell information

Första kvartalet

 • Nettoomsättning: 0 (0) MSEK
 • Rörelseresultat: -73,2 (-39,9) MSEK
 • Resultat efter skatt: -72,6 (-40,0) MSEK
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning: -0,72 (-0,49) SEK
 • Soliditet: 94 (95) %
 • Likvida medel: 176,4 (237,2) MSEK
 • Kortfristiga placeringar: 666,0 (259,6) MSEK

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan information som Cantargia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 maj 2021 kl. 08.30 CET.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), org. nr 556791–6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet, antikroppen CAN04, studeras kliniskt som kombinationsterapi med cellgifter eller immunterapi med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Positiva interimsdata från kombination med cellgifter indikerar en högre effektivitet än vad som förväntas med enbart cellgifter. Cantargias andra projekt, antikroppen CAN10, behandlar allvarliga autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på systemisk skleros och myokardit.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via www.cantargia.com.

Om nadunolimab (CAN04)
Antikroppen CAN04 binder starkt till målmolekylen IL1RAP och fungerar genom både ADCC och blockering av IL-1α- och IL-1β-signalering. CAN04 kan därmed motverka IL-1-systemets bidrag till en immunsuppressiv mikromiljö i tumörer liksom utvecklandet av resistens mot cellgiftsbehandling. CAN04 undersöks i två kliniska studier. I den första fas I/IIa-studien, CANFOUR, undersöks första linjens kombinationsbehandling med två olika standardcellgifter hos patienter med NSCLC (gemcitabin/cisplatin) eller PDAC (gemcitabin/nab-paclitaxel), samt monoterapi hos patienter i sen fas (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03267316). Fas I-monoterapidata från 22 patienter presenterades vid ASCO 2019 och visade en god säkerhet, där infusionsrelaterad reaktion var den vanligaste biverkningen. Dessutom minskade biomarkörerna IL6 och CRP med behandlingen. Positiva interimdata från kombinationsterapierna visar långvariga responser eller pseudoprogression hos patienter med PDAC vilket ger 7.8 mån iPFS samt att en högre andel patienter med NSCLC svarar på behandlingen med s.k. respons än vad som förväntas med enbart cellgifter. En fas I-studie, CIRIFOUR, som undersöker CAN04 i kombination med en immunkontrollhämmare startade under H2 2020 (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04452214). Fler kliniska kombinationsstudier planeras starta under 2021.

Informationen är sådan som Cantargia AB är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-26 08:30 CET.


wkr0006.pdf
2021-05-26 Delårsrapport Q1 2021 PM Sv final.pdf