Pressmeddelande

27 maj, 2020  ·  Regulatorisk information

Cantargia publicerar delårsrapport för första kvartalet 2020 ​​​​​​​

Cantargia AB:s delårsrapport för första kvartalet 2020 finns tillgänglig på bolagets hemsida http://cantargia.com/investerare/finansiella-rapporter.

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • Cantargia gjorde framsteg i utvecklingen av CAN04 genom framgångsrik uppskalning av produktionen.
 • Cantargia genomförde en riktad nyemission om 410 MSEK före emissionskostnader.
 • Cantargia förvärvade en patentportfölj från Cellerant Therapeutics Inc som inkluderar ett amerikanskt patent kring IL1RAP som måltavla för antikroppsterapi inom leukemi.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • I maj godkände amerikanska läkemedelsverket, FDA, Cantargias s.k. IND-ansökan från april om start av en klinisk prövning i USA med CAN04 och immunterapi.
 • Cantargia meddelade att COVID-19-pandemin påverkar patientrekryteringen till CANFOUR-studien som därmed kommer att pågå cirka ett kvartal längre än tidigare meddelat
 • Cantargia meddelade i maj att nya prekliniska resultat, som stödjer kombination av den kliniskt studerade antikroppen CAN04 med platinabaserade cellgifter, kommer presenteras på 2020 AACR Annual Meeting.

Finansiell information

Första kvartalet

 • Nettoomsättning: 0 (0) MSEK
 • Rörelseresultat: -39,9 (-23,7) MSEK
 • Resultat efter skatt: -40,0 (-23,5) MSEK
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning: -0,49 (-0,36) SEK
 • Soliditet: 95 (90) %
 • Likvida medel: 237,2 (160,9) MSEK
 • Kortfristiga placeringar: 259,6 (90,3) MSEK

För ytterligare information, kontakta

Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna delårsrapport har godkänts av styrelsen och verkställande direktören för publicering. Denna information är sådan information som Cantargia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 maj 2020 kl. 08.30 CET.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), reg.no. 556791–6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet, antikroppen CAN04, studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Studien fokuseras mot kombinationsterapi, men innehåller även monoterapi. Positiva interimdata från kombinationsterapierna presenterades i december 2019. Cantargias andra projekt, antikroppen CAN10, behandlar allvarliga autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på systemisk skleros och myokardit.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.


wkr0006.pdf
2020-05-27 Delårsrapport Q1 PM Sve Final.pdf