Pressmeddelande

15 maj, 2018  ·  Regulatorisk information

Cantargia publicerar delårsrapport för första kvartalet 2018

Cantargia AB:s (”Cantargia”) delårsrapport för det första kvartalet 2018 finns tillgänglig på bolagets hemsida www.cantargia.com/Investerare/Rapporter.

Väsentliga händelser under första kvartalet

Cantargia fick i januari beskedet att USPTO utfärdat en Notice of Allowance avseende bolagets andra, uppföljande, patentansökan inom patentfamiljen solida tumörer. Inom samma patentfamilj erhölls i januari ett formellt patentgodkännande i Kina. I februari utfärdade USPTO en Notice of Allowance avseende bolagets andra, uppföljande, patentansökan i den hematologiska cancer-familjen.

En tredje part lämnade under 2016 in oppositioner mot två av Cantargias patent i Europa. Det ena patentet rör IL1RAP som målmolekyl för behandling hematologisk cancer medan det andra patentet rör solida tumörer. Det europeiska patentverket beslutade i januari att båda patenten kvarstår.

Valberedningen inför årsstämman utsågs under perioden och består av styrelseledamot Claus Andersson (Sunstone Life Science Ventures), Mats Larsson (Första AP-fonden) och Jannis Kitsakis (Fjärde AP-fonden).

Lund University Bioscience AB, en av Cantargias tidigare ägare, beslutade under perioden om utdelning av dess innehav i Cantargia till Lund University Bioscience AB:s aktieägare.

I mars meddelades att antikroppsbehandling av IL1RAP-signalering minskar metastaser i en experimentell cancermodell. Resultaten påvisar en ny mekanism för att undvika spridning av metastaser och presenterades på den vetenskapliga konferensen AACR i april 2018.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

I april presenterade Cantargia data avseende blockering av metastaser med hjälp av antikroppar mot IL1RAP vid 2018 års Annual Meeting of the American Association for Cancer Research (AACR), i Chicago, USA. Resultaten visar att målstyrd behandling med en antikropp riktad mot IL1RAP kan, förutom att stimulera avdödandet av tumörceller och blockera deras svar på IL-1, blockera metastasering genom att påverka tumörens mikromiljö. Postern finns publicerad på bolagets hemsida.

Finansiell information

Första kvartalet (2018-01-01 – 2018-03-31)

  •  Nettoomsättning, 0 (0) KSEK.
  •  Rörelseresultat, -15 250 (-18 415) KSEK.
  •  Periodens resultat efter skatt, -13 699 (-18 402) KSEK.
  •  Resultat per aktie, före och efter utspädning -0,21 (-0,65) SEK.
  •  Soliditet, 92 (89) %.
  •  Likvida medel, 80 581 (63 736) KSEK.
  •  Kortfristiga placeringar, 160 000 (20 000) KSEK.

För ytterligare information, kontakta

Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan information som Cantargia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2018, kl. 08.30.

Om Cantargia

Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Den ursprungliga upptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var ett överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor accessory protein “IL1RAP”, i leukemistamceller. Senare forskning har även identifierat IL1RAP i ett stort antal andra cancerformer. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 riktad mot IL1RAP, studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer and bukspottkörtelcancer. CAN04 fungerar på två olika sätt; den blockerar IL1RAP-s funktion samtidigt som den stimulerar immunförsvaret att avdöda tumörceller. Cantargias andra projekt är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: CANTA). Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.


wkr0006.pdf
180515 - PM - Publicering av Q1-rapport final.pdf