Pressmeddelande

23 feb. 2023  ·  Regulatorisk information

Cantargia publicerar bokslutskommuniké för 2022

Cantargia AB:s (”Cantargia”) bokslutskommuniké för 2022 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida http://cantargia.com/investerare/finansiella-rapporter.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • En milstolpe nåddes i CAPAFOUR- och CESTAFOUR-studierna då tillräckligt antal patienter inkluderats för att avsluta rekrytering. Cantargia meddelade att kliniska utvecklingen av nadunolimab framöver kommer att fokusera på randomiserade studier. Även CIRIFOUR-studien avslutades.
 • Nya resultat som visar nadunolimabs påverkan på olika tumörstimulerande molekyler presenterades på SITC-konferensen.
 • Nya positiva effektdata för CAN10 i ett flertal modeller av systemisk skleros redovisades vid en muntlig presentation på konferensen ACR Convergence.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den randomiserade delen i TRIFOUR-studien startades baserat på lovande tidig säkerhet och effekt med nadunolimab i trippelnegativ bröstcancer (TNBC).  
 • Den GLP-reglerade toxicitetsstudien för CAN10 slutfördes framgångsrikt och en ansökan om start av klinisk studie planeras lämnas in. 
 • Patrik Renblad rekryterades som ny Chief Financial Officer (CFO).  

Finansiell information

Januari - December 2022

 • Nettoomsättning: 0 (0) MSEK
 • Rörelseresultat: -381,5 (-370,3) MSEK
 • Resultat efter skatt: -371,8 (-366,5) MSEK
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning: -2,90 (-3,66) SEK
 • Soliditet: 82 (89) %
 • Likvida medel: 189,6 (247,3) MSEK
 • Kortfristiga placeringar: 237,1 (312,1) MSEK

Fjärde kvartalet 2022

 • Nettoomsättning: 0 (0) MSEK
 • Rörelseresultat: -89,7 (-105,8) MSEK
 • Resultat efter skatt: -90,6 (-104,2) MSEK
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning: -0,54 (-1,04) SEK

I anslutning till att bokslutskommunikén publiceras bjuder Cantargia in investerare, analytiker och media till en audiocast med telefonkonferens (på engelska) den 23 februari, klockan 15:00 (CET), då VD Göran Forsberg och CFO Bengt Jöndell kommer att presentera Cantargia och kommentera bokslutskommunikén för januari-december 2022, följt av en frågestund.

Om du önskar delta via webbsändningen gå in på nedanstående länk. Via webbsändningen finns möjlighet att ställa skriftliga frågor. Webbsändning: https://ir.financialhearings.com/cantargia-q4-2022

Om du önskar ställa muntliga frågor via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5009862

Webbsändningen kan även ses i efterhand och nås på Cantargias webbplats: www.cantargia.com.

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan information som Cantargia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2023 kl. 08.30 CET.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), org. nr 556791–6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar och har etablerat en plattform baserat på proteinet IL1RAP, involverat i ett flertal cancerformer och inflammatoriska sjukdomar. Cantargias huvudprojekt, antikroppen nadunolimab (CAN04), studeras kliniskt i kombination med cellgifter eller immunterapi med primärt fokus på icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Positiva interimsdata från nadunolimab i kombination med cellgifter indikerar en högre effekt än vad som förväntas med enbart cellgifter. Cantargias andra utvecklingsprojekt, antikroppen CAN10, har en annan profil för blockering av signalering via IL1RAP jämfört med nadunolimab och behandlar allvarliga autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på systemisk skleros och hjärtmuskelinflammation.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via www.cantargia.com.


wkr0006.pdf
Bokslutkommunike PM Sve 230223 Final.pdf