Pressmeddelande

25 feb, 2021  ·  Regulatorisk information

Cantargia publicerar bokslutskommuniké för 2020

Cantargia AB:s bokslutskommuniké för 2020 finns tillgänglig på bolagets hemsida http://cantargia.com/investerare/finansiella-rapporter.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Första patienten påbörjade behandling i den amerikanska fas 1-studien som utvärderar kombinationsbehandling med CAN04 och pembrolizumab.
 • Rekryteringen av patienter med bukspottkörtelcancer till fas 2a-studien CANFOUR slutfördes och positiva interimsresultat presenterades.
 • Vid en extra bolagsstämma i oktober blev Flavia Borellini vald till ny styrelseledamot i bolaget.
 • Cantargia genomförde i december en riktad nyemission av aktier om cirka SEK 564 miljoner före transaktionskostnader.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den första patienten med bukspottkörtelcancer startade behandling i extensionsdelen av CANFOUR-studien.

Finansiell information

Januari - December 2020

 • Nettoomsättning: 0 (0) MSEK
 • Rörelseresultat: -173,9 (-111,6) MSEK
 • Resultat efter skatt: -173,1 (-110,8) MSEK
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning: -1,94 (-1,56) SEK
 • Soliditet: 96 (86) %
 • Likvida medel: 693,4 (39,9) MSEK
 • Kortfristiga placeringar: 210,0 (110,0) MSEK

Fjärde kvartalet 2020

 • Nettoomsättning: 0 (0) MSEK
 • Rörelseresultat: -56,5 (-36,4) MSEK
 • Resultat efter skatt: -56,5 (-36,3) MSEK
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning: -0,60 (-0,50) SEK

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna bokslutskommuniké har godkänts av styrelsen och verkställande direktören för publicering. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2021 kl. 08.30 CET.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), org. nr 556791–6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet, antikroppen CAN04, studeras kliniskt som kombinationsterapi med cellgifter eller immunterapi med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Positiva interimsdata från kombination med cellgifter visar på högre responsfrekvens än vad som förväntas med enbart cellgifter. Cantargias andra projekt, antikroppen CAN10, behandlar allvarliga autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på systemisk skleros och myokardit. Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA).

Mer information om Cantargia finns att tillgå via www.cantargia.com.

Om CAN04
Antikroppen CAN04 binder starkt till målmolekylen IL1RAP och fungerar genom både ADCC och blockering av IL-1α- och IL-1β-signalering. CAN04 kan därmed motverka IL-1-systemets bidrag till en immunsuppressiv mikromiljö i tumörer liksom utvecklandet av resistens mot cellgiftsbehandling. CAN04 undersöks i två kliniska studier. I den första fas I/IIa-studien, CANFOUR, undersöks första linjens kombinationsbehandling med två olika standardcellgifter hos 31 patienter med NSCLC (gemcitabin/cisplatin) och 31 patienter med PDAC (gemcitabin/nab-paclitaxel), samt monoterapi hos patienter i sen fas (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03267316). Fas I-monoterapidata från 22 patienter presenterades vid ASCO 2019 och visade en god säkerhet, där infusionsrelaterad reaktion var den vanligaste biverkningen. Dessutom minskade biomarkörerna IL6 och CRP med behandlingen. Positiva interimdata från kombinationsterapierna presenterades under H2 2020 och visar att en högre andel patienter svarar på behandlingen med s.k. respons än vad som förväntas med enbart cellgifter. En fas I-studie som undersöker CAN04 i kombination med en immunkontrollhämmare startade under H2 2020 (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04452214). Fler kliniska kombinationsstudier planeras starta under 2021.


wkr0006.pdf
Bokslutkommunike PM SWE 210225 Final.pdf