Pressmeddelande

27 feb, 2020  ·  Regulatorisk information

Cantargia publicerar bokslutskommuniké r 2019

Cantargia AB:s bokslutskommuniké för 2019 finns tillgänglig på bolagets hemsida http://cantargia.com/investerare/finansiella-rapporter.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • I oktober tillkännagavs att en opposition lämnats in mot ett av Cantargias patent i Europa avseende solida tumörer.
 • Cantargia hade ett positivt pre-IND-möte med FDA kring antikroppen CAN04.
 • Cantargia presenterade nya prekliniska data runt antikroppen CAN04 på PEGS Europe-konferensen.
 • Cantargia rapporterade i december positiva interimsdata från den pågående fas IIa-kombinationsstudien med antikroppen CAN04.
 • I december valde Cantargia CAN10 som utvecklingsprojekt inom systemisk skleros och myokardit.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • I februari 2020 rapporterade Cantargia en framgångsrik uppskalning av produktionen av CAN04.
 • Cantargia genomförde i februari en riktad nyemission om cirka SEK 410 miljoner.

Finansiell information

Januari - December 2019

 • Nettoomsättning: 0 (0) KSEK
 • Rörelseresultat: -111 589 (-93 306) KSEK
 • Resultat efter skatt: -110 809 (-91 160) KSEK
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning: -1,56 (-1,36) SEK
 • Soliditet: 86 (90) %
 • Likvida medel: 39 870 (76 528) KSEK
 • Kortfristiga placeringar: 110 019 (90 319) KSEK

Fjärde kvartalet 2019

 • Nettoomsättning: 0 (0) KSEK
 • Rörelseresultat: -36 429 (-28 081) KSEK
 • Resultat efter skatt:  -36 275 (-27 858) KSEK
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning: -0,50 (-0,42) SEK

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna bokslutskommuniké har godkänts av styrelsen och verkställande direktören för publicering. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2020 kl. 08.30 CET.

Om Cantargia Cantargia AB (publ), reg.no. 556791–6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet, antikroppen CAN04, studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Studien fokuseras mot kombinationsterapi, men innehåller även monoterapi. Positiva interimdata från kombinationsterapierna presenterades i december 2019. Cantargias andra projekt, antikroppen CAN10, behandlar allvarliga autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på systemisk skleros och myokardit.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Om CAN04
Antikroppen CAN04 binder starkt till målmolekylen IL1RAP och fungerar genom både ADCC och blockering av IL-1α- och IL-1β-signalering. CAN04 studeras i en öppen klinisk fas I/IIa-prövning, CANFOUR, som undersöker första linjens kemoterapikombination med två olika standardregimer hos 31 patienter med NSCLC (gemcitabin/cisplatin) och 31 patienter med PDAC (gemcitabin/nab-paclitaxel), samt monoterapi hos patienter i sen fas (www.clinicaltrials.gov). Fas I-monoterapidata från 22 patienter presenterades vid ASCO 2019 och visade en god säkerhet, där infusionsrelaterad reaktion var den vanligaste biverkningen. Dessutom minskade biomarkörerna IL6 och CRP med behandlingen och 9 av 21 patienter hade stabil sjukdom. Positiva interimdata från kombinationsterapierna presenterades i december 2019. En fas I-studie som undersöker CAN04 i kombination med en immunkontrollhämmare planeras att starta H1 2020.


wkr0006.pdf
Bokslutkommunike PM SWE 2020-02-27 Final.pdf