Pressmeddelande

27 feb, 2019  ·  Regulatorisk information

Cantargia publicerar bokslutskommuniké för 2018

Cantargia AB:s bokslutskommuniké för 2018 finns tillgänglig på bolagets hemsida http://cantargia.com/investerare/finansiella-rapporter.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Cantargia erhöll patent i USA för antikroppen CAN03.
 • Fas I-delen av CANFOUR-studien med antikroppen CAN04 slutfördes och fas IIa-delen av studien initierades.
 • Cantargia presenterade nya positiva prekliniska data som visar att antikroppen CAN04 kan ge en ännu starkare effekt i kombination med cellgifter.

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 •  Den första patienten inledde i januari 2019 behandling med antikroppen CAN04 i fas IIa-delen av CANFOUR-studien.

Finansiell information

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättning: 0 (0) KSEK
 • Rörelseresultat: -28 081 (-14 412) KSEK
 • Resultat efter skatt: -27 858 (-14 667) KSEK
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning: -0,42 (-0,40) SEK

Helåret 2018

 • Nettoomsättning: 0 (0) KSEK
 • Rörelseresultat: -93 306 (-60 009) KSEK
 • Periodens resultat efter skatt: -91 160 (-60 253) KSEK
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning: -1,38 (-1,86) SEK
 • Soliditet: 90 (90) %
 • Likvida medel: 76 528 (149 781) KSEK
 • Kortfristiga placeringar: 90319 (120 000) KSEK

För ytterligare information, kontakta

Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan som Cantargia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2019 kl. 08.30 CET.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 (nidanilimab), studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Studien genomförs som både monoterapi och kombinationsterapi. Cantargias andra projekt, CANxx, är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.


wkr0006.pdf
Pressmeddelande_Bokslutskommunike_(sv)_final.pdf