Pressmeddelande

4 juni 2023

Cantargia publicerar ASCO 2023-poster med lovande effektdata för nadunolimab i icke-småcellig lungcancer

Cantargia (Cantargia AB; Nasdaq Stockholm: CANTA) presenterade idag interimseffektdata för 39 patienter med icke-småcellig lungcancer (NSCLC) behandlade med nadunolimab (CAN04) och platinabaserade cellgifter i en poster på konferensen ASCO 2023 samt på Cantargias hemsida. Effekten av kombinationsbehandlingen var väsentligt högre än historiska data för enbart cellgifter med bland annat två patienter med komplett respons.

“Våra senaste effektdata för nadunolimab, framför allt effekten av monoterapi med nadunolimab, har väckt stort intresse inför dagens presentation. Vi ser fram emot att presentera och diskutera de nya resultaten på ASCO 2023,” sa Göran Forsberg, VD på Cantargia.

Data som idag presenteras på ASCO 2023 kommunicerades vid publicering av abstract den 25 maj 2023. Sammantaget visar resultaten en stark effekt av nadunolimab i kombination med platinabaserade cellgifter i 39 NSCLC-patienter.

I en subgrupp på 16 patienter med icke-skivepitel NSCLC, behandlade med nadunolimab och cisplatin/gemcitabin i fas I/IIa-studien CANFOUR, hade två patienter komplett respons; båda hade tidigare slutat svara på Keytruda® och saknade PD-L1 på sina tumörceller. En av de kompletta responserna uppnåddes dessutom efter nästan nio månaders monoterapi med nadunolimab efter att cellgiftsbehandling avslutats. Effekten i de totalt 30 NSCLC-patienterna som fick denna kombination i första eller andra behandlingslinjen i CANFOUR-studien summeras nedan, i enlighet med rapporteringen från 25 maj 2023:

EffektparameterSamtliga
(n=30)
Historisk kontroll
[1,2]
Icke-skivepitel
(n=16)
Icke-skivepitel, historisk kontroll [3]
OS, median13,7 mån10,3 mån15,9 mån11,3 mån
PFS, median7,0 mån5,1 mån7,3 mån4,9 mån
ORR53%22-28%56%19%
Komplett respons6,7% (n=2)<1%12,5% (n=2)<1%

Dessutom rapporterades genomgående höga responsfrekvenser för nadunolimab i kombination med platinadubbletter vid olika behandlingslinjer: En preliminär ORR på 60% uppnåddes i fem NSCLC-patienter i första- eller andra behandlingslinjen med carboplatin/pemetrexed, samt en preliminär ORR på 50% i fyra NSCLC-patienter i tredje eller senare behandlingslinjer med cisplatin/gemcitabin.

Detaljer för postersessionen på ASCO 2023 anges nedan. Postern finns nu också tillgänglig på Cantargias hemsida (https://cantargia.com/forskning-utveckling/publikationer).

Abstraktnummer och titel: #9089 Safety, efficacy and biomarker data in non-small cell lung cancer patients treated with the anti-IL1RAP antibody nadunolimab in combination with platinum doublet
Session: Lung Cancer – Non-Small Cell Metastatic
Datum och tid: Söndag 4 juni 2023, 8:00-11:00 CDT
Presentatör: Dr. Luis Paz-Ares

Referenser
[1] Schiller et al, N Engl J Med 2002; 346:92–98
[2] Scagliotti et al, J Clin Oncol 2008; 26:3543–3551
[3] Gandhi et al, N Engl J Med 2018; 378:2078-2092