Pressmeddelande

13 sep. 2022  ·  Regulatorisk information

Cantargia presenterar prekliniska data som visar unika behandlingseffekter av nadunolimab på stromaceller i bukspottkörtelcancer

Cantargia (Cantargia AB; Nasdaq Stockholm: CANTA) rapporterade idag prekliniska data för dess huvudkandidat, den IL1RAP-bindande antikroppen nadunolimab (CAN04), som stödjer de lovande kliniska effektdata som redovisats för patienter med bukspott­körtelcancer (PDAC). De nya resultaten visar att nadunolimab minskar tillväxten av PDAC-tumörer genom en kraftfull effekt på cancerassocierade fibroblaster (CAF) som utgör en viktig komponent bland tumörstödjande stromaceller i PDAC-tumörer. Dessutom bidrar nadunolimabs breda och unika verkningsmekanism till att bryta samspelet mellan PDAC-celler och CAF, till skillnad från blockering av enbart IL-1β. Resultaten kommer att presenteras vid en postersession på AACR Special Conference: Pancreatic Cancer som hålls i Boston den 13-16 september 2022.

Dessa fynd indikerar att blockering av IL1RAP med nadunolimab har en inverkan på mikromiljön i PDAC-tumörer, vilket inte uppnås med enbart IL-1β-blockad. I kombination med potentiella direkta effekter på tumörcellerna, samt synergier med etablerade cellgiftsbehandlingar, stödjer vår ökade förståelse av dessa mekanismer utvecklingen av nadunolimab för behandling av PDAC,” sa Göran Forsberg, VD på Cantargia.

PDAC-tumörer kännetecknas av ett omfattande tumörstroma som består av tumörstödjande celler såsom CAF och myeloida celler, vilka bidrar till progression av denna svårbehandlade cancerform. De nya resultaten, som kommit ur ett samarbete med Dr. Marcus Järås forskargrupp vid Lunds universitet, visar att nadunolimab bryter samspelet mellan PDAC-celler och CAF. Nadunolimab påverkar ett flertal markörer i CAF, bland annat faktorer som styr rekryteringen av myeloida celler till tumören. En full blockad av IL1RAP är nödvändig då denna effekt inte uppnås med en antikropp som enbart blockerar IL-1β. Nadunolimab minskar även tillväxten av PDAC-tumörer i närvaro av CAF. Detta indikerar att effekten av nadunolimab på tumörstödjande stromaceller är starkt kopplad till dess antitumöreffekt, utöver potentiella direkta effekter på tumörcellerna.

Dessa studier efterliknade interaktionerna mellan cancerceller och CAF i PDAC-tumörer och visade att nadunolimab leder till omfattande förändringar av genuttrycket i CAF. Nadunolimab reducerade en mängd olika cytokiner samt minskade rekrytering av monocyter, vilket potentiellt medför stora konsekvenser för mikromiljön i PDAC-tumörer,” sa Dr. Marcus Järås.

Dessa resultat stödjer de lovande kliniska interimsdata som nyligen presenterats på den årliga konferensen ASCO 2022. I de över 70 PDAC-patienter som utvärderats i fas IIa-delen av den kliniska CANFOUR-studien, visar nadunolimab i kombination med cellgifter, effekter som är betydligt starkare jämfört med historiska kontrolldata för enbart cellgifter. Just nu förbereder Cantargia nästa steg i sen klinisk utvecklingsfas inom PDAC. Nadunolimab kommer att inkluderas i den adaptiva kliniska fas II/III-studien Precision PromiseSM som drivs av Pancreatic Cancer Action Network (PanCAN).

De nya resultaten kommer att presenteras på en poster på AACR Special Conference: Pancreatic Cancer. Postern kommer även att göras tillgänglig på Cantargias hemsida (https://cantargia.com/forskning-utveckling/publikationer) efter att presentationen ägt rum den 15 september.

För ytterligare information kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: +46 (0)46-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan som Cantargia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 september 2022 kl. 23.30 CET.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), org. nr 556791–6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar och har etablerat en plattform baserat på proteinet IL1RAP, involverat i ett flertal cancerformer och inflammatoriska sjukdomar. Huvudprojektet, antikroppen nadunolimab, studeras kliniskt i kombination med cellgifter eller immunterapi med primärt fokus på icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Positiva interimsdata från kombination med cellgifter indikerar en högre effektivitet än vad som förväntas med enbart cellgifter. Cantargias andra projekt, antikroppen CAN10, behandlar allvarliga autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på systemisk skleros och hjärtmuskelinflammation.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via www.cantargia.com.

Om nadunolimab (CAN04)
Antikroppen CAN04 binder starkt till dess målmolekyl IL1RAP och fungerar genom inducering av ADCC och blockering av IL-1α- och IL-1β-signalering. CAN04 kan därmed motverka IL-1-systemets bidrag till en immunsuppressiv mikromiljö i tumörer liksom utvecklandet av resistens mot cellgiftsbehandling. CAN04 undersöks i flertal pågående kliniska studier. I fas I/IIa-studien CANFOUR, undersöks första linjens kombinationsbehandling med standardcellgifter för patienter med PDAC (gemcitabin/nab-paclitaxel) eller NSCLC (gemcitabin/cisplatin) (NCT03267316). Positiva interimsdata för kombinations­terapierna visar långvariga responser i 73 PDAC-patienter vilket ger iPFS på 7,2 månader i median och en överlevnad på 12,7 månader i median. Högre effekt observerades även i 30 NSCLC-patienter med en PFS på 6,8 månader i median. En responsfrekvens på 53% uppnåddes, med ännu högre responser i patienter med icke-skivepitel NSCLC som tidigare behandlats med pembrolizumab. Dessa resultat visar högre effekt jämfört med vad som förväntas med enbart cellgifter. CAN04 undersöks med cellgifter även i fas I-studien CAPAFOUR med FOLFIRINOX i första linjens behandling av metastaserande PDAC (NCT04990037), och i två ytterligare kliniska studier, CESTAFOUR (NCT05116891) och TRIFOUR (NCT05181462), i andra cancerformer såsom gallgångscancer, tjocktarmscancer och trippelnegativ bröstcancer. CAN04 utvärderas även med immunkontrollhämmaren pembrolizumab, med eller utan cellgifter, i fas I-studien CIRIFOUR (NCT04452214).


wkr0006.pdf