Pressmeddelande

10 maj, 2021  ·  Regulatorisk information

Cantargia presenterar nya prekliniska data som visar att antikroppen CAN10 åstadkommer en unik förbättring av hjärtfunktion vid hjärtmuskelinflammation

Cantargia AB presenterade nya resultat idag kring antikroppen CAN10 på det årliga mötet för American Association of Immunologists (AAI), Virtual IMMUNOLOGY 2021. Dessa data visar att den interleukin-1 receptor accessory protein (IL1RAP)-bindande antikroppen CAN10 minskar inflammation och/eller fibros i flera sjukdomsmodeller, bland annat hjärtmuskelinflammation. CAN10, som blockerar signalering från IL-1, IL-33 och IL-36, motverkade en försämring av hjärtfunktionen mera effektivt jämfört med blockering av enbart IL-1-signalering.

Cantargia utvecklar antikroppsbaserade immunterapier mot IL1RAP. Cantargias huvudprojekt, CAN04 (nadunolimab), befinner sig i fas IIa klinisk utveckling för behandling av cancer, medan CAN10 befinner sig i preklinisk utveckling för behandling av hjärtmuskelinflammation och systemisk skleros. Kliniska studier med CAN10 förväntas påbörjas i början av 2022. CAN10 binder IL1RAP och har en unik förmåga att samtidigt blockera signalering via receptorerna för IL-1, IL-33 och IL-36, vilka driver inflammatoriska responser.

Postern som presenterades har titeln “Blocking IL1, IL33 and IL36 signaling by an anti-IL1RAP antibody is an efficient anti-inflammatory treatment that improves heart function in a model of autoimmune myocarditis”. Gynnsamma terapeutiska effekter presenterades med en musbaserad surrogatantikropp av CAN10 i flera prekliniska modeller av inflammatorisk eller autoimmun sjukdom, bland annat hjärtmuskelinflammation. Sjukdomsutvecklingen i hjärtmuskelinflammation drivs av inflammation och efterföljande fibros av hjärtmuskulaturen, vilket leder till försämrad hjärtfunktion. CAN10 minskade signifikant utvecklingen av inflammation och fibros i en preklinisk modell, då behandling gavs under fem veckor, efter att sjukdom påbörjats. Behandling med CAN10 motverkade signifikant även försämringen i hjärtfunktion, till skillnad från andra anti-inflammatoriska behandlingar såsom en anti-IL-1β antikropp, IL-1 receptor-antagonisten anakinra, eller prednisolon. I mer detalj visar elektrokardiografi att CAN10 bevarade upp till 95% av den ursprungliga hjärtfunktionen som registrerades före påbörjad sjukdom.

CAN10 utvärderades också i andra inflammatoriska sjukdomsmodeller, såsom bukhinneinflammation, psoriasis och psoriasisartrit. CAN10 minskade rekryteringen av sjukdomsdrivande monocyter och neutrofiler, och proinflammatoriska molekyler såsom IL-6, i modellen för bukhinneinflammation. CAN10 minskade även sjukdomsutvecklingen av psoriasis och psoriasisartrit, vilket följdes av minskade nivåer av IL-17. Slutligen, visade CAN10 en mer kraftfull effekt jämfört med IL-1-blockering från en anti-IL-1β antikropp eller anakinra även i dessa modeller.

Tillsammans tyder dessa resultat på att en potent klinisk effekt kan uppnås i inflammatorisk sjukdom med CAN10 eftersom IL-1, IL-33 och IL-36 blockeras samtidigt. Postern finns tillgänglig på Cantargias hemsida: www.cantargia.com.

”De här nya resultaten stödjer utvecklingsstrategin för CAN10 vid hjärtmuskelinflammation och vi ser fram emot att genomföra de återstående utvecklingssteg som krävs inför kommande patientstudier”, sade Göran Forsberg, VD för Cantargia.

För ytterligare information kontakta:
Göran Forsberg, VD
Telefon: +46 (0)46-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan som Cantargia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 maj 2021 kl.15.00 CET.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), org. nr 556791–6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet, antikroppen CAN04, studeras kliniskt som kombinationsterapi med cellgifter eller immunterapi med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Positiva interimsdata från kombination med cellgifter visar på högre responsfrekvens än vad som förväntas med enbart cellgifter. Cantargias andra projekt, antikroppen CAN10, behandlar allvarliga autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på systemisk skleros och myokardit. Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA).

Mer information om Cantargia finns att tillgå via www.cantargia.com.

Om nadunolimab (CAN04)
Antikroppen CAN04 binder starkt till målmolekylen IL1RAP och fungerar genom både ADCC och blockering av IL-1α- och IL-1β-signalering. CAN04 kan därmed motverka IL-1-systemets bidrag till en immunsuppressiv mikromiljö i tumörer liksom utvecklandet av resistens mot cellgiftsbehandling. CAN04 undersöks i två kliniska studier. I den första fas I/IIa-studien, CANFOUR, undersöks första linjens kombinationsbehandling med två olika standardcellgifter hos 31 patienter med NSCLC (gemcitabin/cisplatin) och 31 patienter med PDAC (gemcitabin/nab-paclitaxel), samt monoterapi hos patienter i sen fas (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03267316). Fas I-monoterapidata från 22 patienter presenterades vid ASCO 2019 och visade en god säkerhet, där infusionsrelaterad reaktion var den vanligaste biverkningen. Dessutom minskade biomarkörerna IL6 och CRP med behandlingen. Positiva interimdata från kombinationsterapierna presenterades under H2 2020 och visar att en högre andel patienter svarar på behandlingen med s.k. respons än vad som förväntas med enbart cellgifter. En fas I-studie som undersöker CAN04 i kombination med en immunkontrollhämmare startade under H2 2020 (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04452214). Fler kliniska kombinationsstudier planeras starta under 2021.


wkr0006.pdf