Pressmeddelande

18 nov, 2019  ·  Regulatorisk information

Cantargia presenterar nya prekliniska data runt antikroppen CAN04 på PEGS Europe konferensen

Cantargia AB meddelar idag att nya prekliniska data kring antikroppen CAN04 presenteras vid 11th annual PEGS (Protein & Antibody Engineering Summit) Europe conference, 18-22 november i Lissabon, Portugal. CAN04 är i klinisk utveckling för behandling av cancer och är designad för ett förstärkt immunologiskt avdödande av tumörceller. De nya resultaten visar att en likartad design på surrogat-antikroppar av CAN04 förstärker antitumöreffekter i experimentella modeller av cancer och ger ytterligare stöd för den valda strategin.

Cantargia utvecklar antikroppsbaserade läkemedel mot interleukin-1 receptor accessory protein (IL1RAP). Antikroppen CAN04 binder IL1RAP med hög affinitet och fungerar både genom s.k. Antibody-Dependent Cellular Cytotoxicity (ADCC) och blockering av interleukin 1 signalering. CAN04 undersöks i en öppen tre-armad I/IIa klinisk studie, CANFOUR. Två armar undersöker säkerhet och effekt av CAN04 i kombination med två olika förstalinjens cellgiftsbehandlingar i patienter med icke-småcellig lungcancer eller bukspottkörtelcancer (NCT03267316, www.clinicaltrials.gov). En tredje arm undersöker säkerhet och biomarkörer vid CAN04 monoterapi i patienter i ett sent stadie av deras sjukdom. Ytterligare en studie där CAN04 kombineras med en s.k. immune checkpoint inhibitor, planeras starta tidigt 2020.

Cantargia har tidigare presenterat antitumöreffekter i möss genom att behandla med surrogat-antikroppar av CAN04. Fram tills nu har dessa data genererats med antikroppar som inte modifierats. CAN04 är dock en s.k. ADCC-förstärkt antikropp som saknar fukos och som producerats med Potelligent® teknologin. De nya resultaten visar att likartade modifikationer kan introduceras i musbaserade surrogat-antikroppar. Borttagandet av fukos från mus-antikroppar leder till en starkare bindning till specifika receptorer på immunceller, en starkare immuncells-medierad avdödning och en mer uttalad antitumöreffekt.

PEGS-konferensen är en årlig nyckelkonferens kring design av antikroppar och strategier för utveckling. Postern med titeln “Glycoengineered Murine Antibodies as Surrogates to the Humanized and ADCC-enhanced Anti-IL1RAP Antibody CAN04 (nidanilimab)” presenteras av Dr Camilla Rydberg Millrud, and Dr David Liberg. Postern kan laddas ned från www.cantargia.com.

“Dessa nya resultat ger ytterligare bevis för att strategin med ADCC-förstärkning är viktigt och ökar vår tilltro för CAN04”, säger Göran Forsberg, VD på Cantargia.

För ytterligare information, kontakta 
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
 

E-post: goran.forsberg@cantargia.com  

Denna information är sådan som Cantargia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 november 2019 kl.8.30 CET.

Om Cantargia 
Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 (nidanilimab), studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Studien genomförs som både monoterapi och kombinationsterapi. Cantargias andra projekt, CANxx, är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. 

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.


wkr0006.pdf