Pressmeddelande

15 maj, 2020  ·  Regulatorisk information

Cantargia presenterar nya prekliniska data på CAN04 i kombination med cellgifter på 2020 AACR Annual Meeting

Cantargia AB (“Cantargia”) meddelade idag att nya prekliniska resultat, som stödjer kombination av den kliniskt studerade antikroppen CAN04 med platinabaserade cellgifter, kommer presenteras vid två posterpresentationer på 2020 Annual Meeting of the American Association for Cancer Research (AACR), den 22–24 juni.

Cantargia utvecklar antikroppsbaserade läkemedel mot interleukin-1 receptor accessory protein (IL1RAP). Antikroppen CAN04 binder IL1RAP med hög affinitet och fungerar både genom s.k. Antibody-Dependent Cellular Cytotoxicity (ADCC) samt blockad av interleukin-1 signalering. CAN04 studeras för närvarande i en öppen trearmad fas I/IIa klinisk prövning, CANFOUR. Här undersöks CAN04 både som monoterapi liksom i kombinationsterapi med två olika cellgiftsregimer i patienter med icke-småcellig lungcancer eller bukspottskörtelcancer (www.clinicaltrials.gov).

Under 2019 rapporterade Cantargia positiva prekliniska data kring kombination av CAN04 och platinabaserade cellgifter och dessa studier tillsammans med nya data från Cantargia kommer att presenteras på AACR. Resultaten visar synergistiska/additiva effekter då CAN04 kombineras med tre olika registrerade platinabaserade terapier: cisplatin, carboplatin eller oxaliplatin i tumörbärande möss. Kliniskt används dessa cellgifter ofta som dubbletter tillsammans med andra kemoterapier och CAN04 visade också starka effekter när det kombinerades med två ofta använda sådana dubbletter, cisplatin/gemcitabin och oxaliplatin/5-FU. Dessutom, i samarbete med BioReperia AB presenteras nya data som visar potenta effekter på tumörtillväxt av CAN04 med cisplatin i ett nyutvecklat zebrafiskbaserat xenograft-system för studier av anticancerläkemedel. De två vetenskapliga sammanfattningarna kan nås via konferensens hemsida, https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/9045, och titlarna är ”The anti-IL1RAP antibody CAN04 increases tumor sensitivity to platinum-based chemotherapy” respektive ”Zebrafish patient tumor-derived xenograft models used for pre-clinical evaluation of CAN04 for lung and pancreatic cancer”.

AACR är ett av världens största cancerforskningsmöten och en viktig mötesplats för forskare att diskutera nya idéer och koncept. På grund av COVID-19 pandemin hålls motet virtuellt i år och posters presenteras i ett virtuellt posterområde. Efter mötets öppnande kan de två posterna laddas ned via www.cantargia.com.

“Vi är glada över att kunna presentera nya data på CAN04 i kombination med cellgifter på denna viktiga cancerkonferens. Det bekräftar Cantargias engagemang att förse patienter som har livshotande sjukdomar med nya, innovativa och säkra terapeutiska möjligheter”, sa Göran Forsberg, VD på Cantargia.

För ytterligare information, kontakta  
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan som Cantargia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2020 kl.08.30 CET.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), reg.no. 556791–6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet, antikroppen CAN04, studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Studien fokuseras mot kombinationsterapi, men innehåller även monoterapi. Positiva interimdata från kombinationsterapierna presenterades i december 2019. Cantargias andra projekt, antikroppen CAN10, behandlar allvarliga autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på systemisk skleros och myokardit.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Om CAN04
Antikroppen CAN04 binder starkt till målmolekylen IL1RAP och fungerar genom både ADCC och blockering av IL-1α- och IL-1β-signalering. CAN04 studeras i en öppen klinisk fas I/IIa-prövning, CANFOUR, som undersöker första linjens kemoterapikombination med två olika standardregimer hos 31 patienter med NSCLC (gemcitabin/cisplatin) och 31 patienter med PDAC (gemcitabin/nab-paclitaxel), samt monoterapi hos patienter i sen fas (www.clinicaltrials.gov). Fas I-monoterapidata från 22 patienter presenterades vid ASCO 2019 och visade en god säkerhet, där infusionsrelaterad reaktion var den vanligaste biverkningen. Dessutom minskade biomarkörerna IL6 och CRP med behandlingen och 9 av 21 patienter hade stabil sjukdom. Positiva interimdata från kombinationsterapierna presenterades i december 2019. En fas I-studie som undersöker CAN04 i kombination med en immunkontrollhämmare planeras att starta under 2020.


wkr0006.pdf