Pressmeddelande

27 sep. 2023  ·  Regulatorisk information

Cantargia presenterar nya kliniska data som styrker nadunolimabs antitumöraktivitet och visar en nyckelroll för dess måltavla IL1RAP i bukspottkörtelcancer

Cantargia (Cantargia AB; Nasdaq Stockholm: CANTA) rapporterade idag nya kliniska data samt biomarkörsanalyser som ger ytterligare stöd för nadunolimab (CAN04) vid behandling av bukspottkörtelcancer (PDAC). Uppdaterade resultat för kombination med första linjens cellgiftsbehandling, eller monoterapi i senare sjukdomsfas, visar starkast effekt i patienter med höga nivåer av IL1RAP, nadunolimabs måltavla. Biomarkörer stärker dessa fynd då nivåer av IL1RAP ökar under utvecklingen av PDAC och verkar ha en koppling till specifika KRAS-mutationer som driver aggressiv sjukdom. Dessa data presenteras på AACR Special Conference: Pancreatic Cancer 2023, 27-30 september.

“Detta nya dataset är ett mycket stort framsteg för nadunolimabs utveckling vid behandling av bukspottkörtelcancer. Våra resultat från kombination med första linjens cellgiftsbehandling är starka, och nya monoterapiresultat indikerar dessutom effekt med enbart nadunolimab. Utöver dessa resultat visar biomarkörsdata på betydelsen av IL1RAP som måltavla, då den har en tydlig koppling till sjukdomens aggressivitet,” sa Göran Forsberg, VD på Cantargia.

I kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR behandlades totalt 23 PDAC-patienter i sen sjukdomsfas med nadunolimab som monoterapi, vanligtvis efter minst två tidigare cellgiftsregimer. Bland dessa utvärderades IL1RAP-nivåer i tumörbiopsier tagna före behandling från 17 patienter, vilka kategoriserades som antingen IL1RAP höga eller IL1RAP låga. En starkare effekt observerades i IL1RAP höga jämfört med IL1RAP låga patienter med bland annat förlängd total medianöverlevnad (5,8 mot 2,6 månader p=0,078) samt progressionsfri överlevnad (iPFS 3,6 mot 1,6 månader p=0,0073). Detta indikerar interaktion mellan nadunolimab och dess måltavla, vilket leder till antitumöraktivitet.

Liknande observationer gjordes för de 73 patienter behandlade med nadunolimab i kombination med första linjens gemcitabin/nab-paclitaxel i CANFOUR, även om dessa patienter som förväntat hade en generellt längre överlevnad jämfört med patienterna i sen sjukdomsfas. En signifikant förlängd total medianöverlevnad observerades i IL1RAP höga jämfört med IL1RAP låga patienter (14,2 mot 10,6 månader; p=0,026), med en trend för högre responsfrekvenser med djupare och mera långvariga responser. Effektparametrar för de totalt 73 patienterna i första linjen, de två IL1RAP-subgrupperna och historiska kontrolldata summeras nedan:

Effektparameter enligt iRECIST1.1Alla patienter (n=73)IL1RAP höga (n=29)IL1RAP låga (n=20)Historisk kontroll [1] (n=431); RECIST
Total överlevnad (OS); median13,2 mån14,2 mån10,6 mån8,5 mån
Progressionsfri överlevnad (iPFS); median7,2 mån7,4 mån5,8 mån5,5 mån (PFS)
1-årsöverlevnad58%67%39%35%
Total responsfrekvens (iORR)33%48%30%23%
Varaktighet av respons (iDoR); median7,3 mån9,5 mån5,6 månNA

Dessa resultat kompletteras av biomarkörsdata från publika gendatabaser, som analyserats i samarbete med världsledande experter inom PDAC, samt data från Pancreatic Cancer Action Networks (PanCANs) program Know Your Tumor® där molekylär profilering gjorts på tumörer från bukspottkörtelcancerpatienter.

Sammantaget visar biomarkörsdatan att nivåer av IL1RAP, samt IL-1alfa och IL-1beta som signalerar via IL1RAP, ökar i PDAC-tumörer jämfört med frisk vävnad. Dessutom noteras de högsta nivåerna av IL1RAP i PDAC-tumörer från senare sjukdomsfas, och patienter med höga IL1RAP-nivåer hade kortare total överlevnad. Höga IL1RAP-nivåer korrelerade även med förekomst av KRAS-mutationer, framförallt G12D, som är den vanligaste KRAS-mutationen i PDAC. Detta är ett viktigt fynd då KRAS-mutationer anses vara en viktig faktor för sjukdomsutveckling i PDAC och få behandlingar mot sådana mutationer har utvecklats.

Dessa data presenteras i detalj vid en postersession på AACR Special Conference: Pancreatic Cancer 2023 i Boston, MA. Mer information om postersessionen anges nedan. I samband med presentationen görs postern tillgänglig på Cantargias hemsida (https://cantargia.com/forskning-utveckling/publikationer).

Abstrakttitel: Interleukin-1 receptor accessory protein (IL1RAP) overexpression is associated with worse prognosis in PDAC and is targetable by nadunolimab
Datum och tid: 29 september 2023, 16:40 – 18:40 EDT
Presentatör: Dr. David Liberg

Cantargias huvudprojekt nadunolimab är för närvarande under klinisk utvärdering i PDAC, icke-småcellig lungcancer och trippelnegativ bröstcancer med över totalt 200 behandlade patienter hittills. En klinisk fas IIb-studie i PDAC förbereds.

Referenser
[1] Von Hoff et al, N Engl J Med 2013; 369:1691-1703