Pressmeddelande
12 feb. 2024  ·  Regulatorisk information

Cantargia presenterar nya kliniska data som stärker nadunolimabs potential vid kombinationsbehandling av cancer

  • Lindrar neuropati inducerad av cellgifter
  • Motverkar tumörfrämjande signaler inducerade av sk Antibody Drug Conjugates (ADC)

Cantargia (Cantargia AB; Nasdaq Stockholm: CANTA) meddelade idag nya kliniska och prekliniska resultat från nadunolimab-programmet (CAN04), vilket erbjuder en lovande utgångspunkt för ytterligare framtida möjligheter. Data visar att nadunolimab, som för närvarande är i klinisk fas II-utveckling för cancerbehandling, har ytterligare effekter som kan vara av högt värde i kombination med antingen standardkemoterapier eller ADC:er. Dessa effekter relaterar till att mindra neuropati samt motverka tumörfrämjande signaler. Följaktligen har behandling med nadunolimab potential att förbättra effektiviteten av sådana behandlingar samt att minska allvarliga biverkningar såsom neuropati.

"Nadunolimab-behandling av cancerpatienter har genererat lovande kliniska effekter. Våra nya resultat tyder starkt på motverkan av neuropati, en allvarlig bieffekt av flera befintliga cancerterapier. Neuropati är vanligt vid ADC-terapi och de nya data visar på potentialen för kombinationsbehandling med nadunolimab/ADC. Vårt förtroende för nadunolimab ökar alltså ytterligare eftersom resultaten tydligt indikerar en unik mekanism med ytterligare fördelar för patienterna," säger Göran Forsberg, VD för Cantargia.

Nadunolimab har undersökts som cancerterapi hos cirka 300 patienter. De mest lovande resultaten som rapporterats är i kombination med cellgifter vid bukspottkörtelcancer (PDAC), icke-småcellig lungcancer och trippelnegativ bröstcancer. Resultaten inkluderar högre svarsfrekvens följt av längre progressionsfri överlevnad och total överlevnad jämfört med historiska data med enbart kemoterapi.

Neuropati är en allvarlig biverkning vid flera cancerterapier, inklusive traditionella cellgifter och ADC:er, som effektivt är en antikroppsbaserad målstyrd cellgiftsbehandling. Neuropati leder ofta till att en annars effektiv terapi avbryts. Tidigare har data från våra kliniska studier med nadunolimab i kombination med gemcitabin/nab-paclitaxel i PDAC indikerat lägre incidens av neuropati med grad 3 och 4 än förväntat från historiska data med endast denna kemoterapiregim. En mer detaljerad utvärdering av de kliniska resultaten har gett ytterligare stöd för en nervskyddande effekt av nadunolimab. Mekanistiskt kan många cellgiftsbehandlingar stimulera IL-1-driven neuro-inflammation, som är kopplad till neuropati och kan motverkas av nadunolimab. I linje med detta har en uttalad skyddande effekt på cellgifts-inducerad neuropati dokumenterats i två olika djurmodeller.

Ett antal ADC:er har nyligen godkänts som cancerbehandling, vilket har genererat betydande kommersiellt intresse för detta behandlingssätt. Cantargias nya data visar att flera payloads (cytotoxiska nyttolaster) som används i ADC uppför sig som traditionell kemoterapi genom att inducera båda formerna av IL-1 på tumörceller, kända för att fungera som en farosignal som kan leda till tumörprogression och potentiellt till resistens. IL-1-medierade inflammatoriska processer kan således induceras av både kemoterapi och ADC och kan inducera resistens mot terapi såväl som uppkomst av neuropati. De nya resultaten tyder på att dessa effektivt kan blockeras av nadunolimab.

De nya resultaten planeras att presenteras vid kommande vetenskapliga konferenser under 2024.